Catequesis del Papa

La santa missa: 12. Litúrgia eucarística: II. Pregària eucarística

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuem les catequesis sobre la santa missa i amb aquesta catequesi ens centrem en la Pregària eucarística. Acabat el ritu de la presentació del pa i el vi, comença la Pregària eucarística, que qualifica la celebració de la missa i constitueix el moment central, que ens porta a la santa comunió. Es correspon amb tot el que Jesús mateix va fer a la taula amb els Apòstols en l’Últim Sopar, quan va «donar gràcies» amb el pa i després amb el calze del vi (cf. Mt 26,27; Mc 14,23; Lc, 22,17.19; 1 Cor 11,24): la seva acció de gràcies torna a viure en cada una de les nostres celebracions de l’eucaristia, associant-nos amb el seu sacrifici de salvació.

I en aquesta solemne Pregària —la Pregària eucarística és solemne— l’Església expressa el que es fa realitat quan celebra l’eucaristia i la raó per la qual se celebra, és a dir fer comunió amb Crist realment present en el pa i en el vi consagrats. Després d’haver convidat la gent a alçar els cors envers el Senyor i a donar-li gràcies, el sacerdot pronuncia la Pregària en veu alta, en nom de tots els presents, adreçant-se al Pare mitjançant Jesucrist en l’Esperit Sant. «El sentit d’aquesta Pregària és que tota l’assemblea dels fidels s’uneixi amb Crist en la proclamació de les meravelles de Déu i en l’oferiment del sacrifici» (Ordenament General del Missal Romà, 78). I per unir-se cal entendre. Per això, l’Església ha volgut celebrar la missa en la llengua que la gent entén, perquè cadascú es pugui unir a aquesta lloança i a aquesta gran pregària amb el sacerdot. Realment, «el sacrifici de Crist i el sacrifici de l’eucaristia són un únic sacrifici» (Catecisme de l’Església catòlica, 1367).

En el Missal hi ha diverses fórmules de Pregària eucarística, totes formades per elements característics que ara us vull recordar (cf. OGMR, 79; CCC, 1352-1354). Totes són molt boniques. En primer lloc hi ha el Prefaci, que és una acció de gràcies pels dons de Déu, en particular per haver-nos enviat el seu Fill com a Salvador. El Prefaci acaba amb l’aclamació del «Sant», normalment cantat. És bonic cantar el «Sant»: «Sant, Sant, Sant és el Senyor.» És bonic cantar-lo. Tota l’assemblea uneix la seva veu a la dels àngels i els sants per lloar i glorificar Déu.

Després hi ha la invocació de l’Esperit Sant perquè amb el seu gran poder consagri el pa i el vi. Invoquem l’Esperit perquè en el pa i el vi hi sigui Jesús. L’acció de l’Esperit Sant i l’eficàcia de les mateixes paraules de Crist dites pel sacerdot fan realment present, sota l’espècie del pa i el vi, el seu cos i la seva sang, el seu sacrifici ofert sobre la creu una vegada per totes (cf. CCC, 1375). Jesús en això va ser claríssim. Hem sentit com sant Pau a l’inici repeteix les paraules de Jesús: «Aquest és el meu cos, aquesta és la meva sang. «Aquesta és la meva sang, aquest és el meu cos.» És Jesús mateix qui va dir això. Nosaltres no hem de tenir pensaments estranys: «Però, com és que…» És el cos de Jesús; és present allí! La fe: ens ajuda la fe; amb un acte de fe creiem que és el cos i la sang de Jesús. És el «misteri de la fe», tal com diem després de la consagració. El sacerdot diu: «Misteri de la fe» i nosaltres responem amb una aclamació. Celebrant el memorial de la mort i resurrecció del Senyor, esperant el seu retorn gloriós, l’Església ofereix al Pare el sacrifici que reconcilia cel i terra: ofereix el sacrifici pasqual de Crist oferint-se amb ell i demanant, en virtut de l’Esperit Sant, esdevenir «en Crist un sol cos i un sol esperit» (Preg. euc. III; cf. Sacrosanctum concilium, 48; OGMR, 79f). L’Església vol unir-nos a Crist i esdevenir amb el Senyor un sol cos i un sol esperit. És aquesta la gràcia i el fruit de la comunió sacramental: ens nodrim del cos de Crist per esdevenir, nosaltres que en mengem, el seu cos vivent avui en el món.

Això és un misteri de comunió, l’Església s’uneix a l’oferiment de Crist i a la seva intercessió i en aquest sentit, «a les catacumbes l’Església és sovint representada per una dona que prega amb els braços estesos, amb una actitud de pregària; és l’Església que resa, que prega». «És bonic pensar que l’Església resa, prega. Hi ha un passatge en el Llibre dels Fets dels Apòstols, quan Pere era a la presó, que diu que la comunitat cristiana «pregava contínuament per ell». L’Església que resa, l’Església pregant. Quan nosaltres anem a missa és per fer això: ser Església que prega. De la mateixa manera que Crist mateix té els braços estesos sobre la creu, així mitjançant ell, amb ell i en ell, l’Església s’ofereix i intercedeix per tots els homes» (CCC, 1368).

La Pregària eucarística demana a Déu que reuneixi tots els seus fills en la perfecció de l’amor, en unió amb el Papa i el Bisbe, anomenats pel seu nom, signe que celebrem en comunió amb l’Església universal i amb l’Església particular. Tant la súplica com l’ofrena és presentada a Déu per tots els membres de l’Església, vius i difunts, esperant l’esperança beneïda de compartir l’herència del cel, amb la Verge Maria (cf. CCC, 1369-1371). Ni res ni ningú no és oblidat en la Pregària eucarística, tot condueix a Déu, tal com ho recorda la doxologia final. Ningú no és oblidat. I si tinc alguna persona, parents, amics, que pateixen necessitat o que ja han passat d’aquest món a l’altre, els puc anomenar en aquell moment, interiorment i en silenci o fer que diguin el seu nom. «Pare, quant he de pagar perquè el meu nom sigui dit en aquest moment?» «Res.» Ho heu entès? Res! La missa no es paga. La missa és el sacrifici de Crist, que és gratuït. La redempció és gratuïta. Si tu vols fer una ofrena, fes-la, però no es paga. És important que entengueu això.

Aquesta fórmula codificada de pregària potser la podem sentir una mica llunyana —és veritat, és una fórmula antiga—, però si n’entenem bé el significat aleshores segurament participarem millor. De fet expressa tot el que fem en la celebració eucarística i també ens ensenya a conrear tres actituds que no haurien de faltar mai en els deixebles de Jesús. Les tres actituds són: primer, aprendre a «donar gràcies, sempre i en tot lloc», i no sols en algunes ocasions, quan tot va bé; segon, fer de la nostra vida un do d’amor, lliure i gratuït, i tercer construir una comunió concreta, en l’Església i amb tothom. Per tant, aquesta Pregària central de la missa ens educa, de mica en mica, a fer de tota la nostra vida una «eucaristia», és a dir una acció de gràcies.

Traducció inicial de www.catalunyareligio.cat, revisada

Document adjunt

Catequesis del Papa

La santa missa: 11. Litúrgia eucarística: I. Presentació dels dons

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuem amb la catequesi sobre la santa missa. Després de la Litúrgia de la Paraula —sobre la qual hem reflexionat en les catequesis anteriors— continua l’altra part constitutiva de la missa, que és la Litúrgia eucarística. En ella, a través dels signes sants, l’Església fa present contínuament el Sacrifici de la nova aliança segellada per Jesús sobre l’altar de la Creu (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum concilium, 47). Va ser el primer altar cristià, el de la Creu, i quan nosaltres ens apropem a l’altar per celebrar la missa, el nostre record va a l’altar de la Creu, on es va fer el primer sacrifici. El sacerdot, que en la missa representa el Crist, fa el que el Senyor mateix va fer i va confiar als seus deixebles en l’Últim Sopar: va prendre el pa i el calze, va donar gràcies, el va donar als deixebles, dient: «Preneu, mengeu […], beveu: aquest és el meu cos […], aquest és el calze de la meva sang. Feu això en record meu.»

Obedient al manament de Jesús, l’Església ha organitzat la Litúrgia eucarística en moments que corresponen a les paraules i als gestos que ell va fer la vigília de la seva Passió. Així, en la preparació dels dons, el pa i el vi es porten a l’altar, és a dir els elements que Crist va prendre a les seves mans. En la Pregària eucarística donem gràcies a Déu per l’obra de la redempció, i les ofrenes esdevenen el cos i la sang de Jesucrist. Continuen la fracció del Pa i la comunió, mitjançant la qual revivim l’experiència dels Apòstols que van rebre els dons eucarístics de les mans de Crist mateix (cf. Ordenament General del Missal Romà, 72).

Al primer gest de Jesús —«Va prendre el pa i el calze amb el vi»— correspon, doncs, la preparació dels dons. És la primera part de la Litúrgia eucarística. Està bé que els fidels presentin al sacerdot el pa i el vi, perquè signifiquen l’ofrena espiritual de l’Església reunida allí per a l’eucaristia. És bonic que siguin els mateixos fidels els qui portin a l’altar el pa i el vi. Encara que avui «els fidels ja no portin, com es feia abans, el seu pa i vi destinats a la Litúrgia, el ritu de la presentació d’aquests dons conserva el seu valor i significat espiritual» (ibid., 73). I en aquest sentit és significatiu que, en l’ordenació d’un nou sacerdot, el Bisbe, quan li lliura el pa i el vi, diu: «Rep les ofrenes del poble sant per al sacrifici eucarístic» (Pontifical Romà – Ordenació dels bisbes, dels sacerdots i dels diaques). El poble de Déu porta l’ofrena, el pa i el vi, la gran ofrena per a la missa! Per tant, amb els signes del pa i el vi el poble fidel posa l’ofrena pròpia a les mans del sacerdot, que les deixa damunt l’altar o la taula del Senyor, «que és el centre de tota la Litúrgia eucarística» (OGMR, 73). És a dir, el centre de la missa és l’altar, i l’altar és Crist; sempre hem de mirar l’altar, que és el centre de la missa. En el «fruit de la terra i del treball de l’home» s’ofereix el compromís dels fidels a fer d’ells mateixos, obedients a la divina Paraula, un «sacrifici agradable a Déu Pare omnipotent», «pel bé de tota la seva santa Església». Així «la vida dels fidels, els seus sofriments, les seves pregàries, el seu treball, s’uneixen als de Crist i a la seva ofrena total, i d’aquesta manera adquireixen un nou valor» (Catecisme de l’Església catòlica, 1368).

Realment, la nostra ofrena és poca cosa, però Crist necessita aquesta poca cosa. El Senyor ens demana poc i ens dóna molt. Ens demana poc. Ens demana, en la vida ordinària, bona voluntat; ens demana un cor obert; ens demana el desig de ser millors per acollir-lo a ell que se’ns ofereix a si mateix en l’eucaristia; ens demana aquestes ofrenes simbòliques que després es convertiran en el seu cos i la seva sang. Una imatge d’aquest moviment de pregària d’ofrena es representa amb l’encens, que, cremant-se en el foc, desprèn un fum perfumat que s’enfila cap enlaire: encensar les ofrenes, com es fa els dies de festa, encensar la creu, l’altar, el sacerdot i el poble sacerdotal manifesta clarament el vincle que uneix totes aquestes realitats al sacrifici de Crist (cf. OGMR, 75). I no ho oblidem: hi ha l’altar que és Crist, però sempre en referència al primer altar que és la Creu, i sobre l’altar que és Crist hi posem els nostres petits dons, el pa i el vi que després es faran grans: Jesús mateix que es dóna a nosaltres.

I tot això és el que expressa també l’oració sobre les ofrenes. Amb ella el sacerdot demana a Déu que accepti els dons que l’Església li ofereix, invocant el fruit del meravellós intercanvi entre la nostra pobresa i la seva riquesa. En el pa i en el vi presentem l’ofrena de la nostra vida perquè pugui ser transformada per l’Esperit Sant en el sacrifici de Crist i es converteixi amb ell en una única ofrena espiritual agradable al Pare. Mentre s’acaba així la preparació dels dons ens disposem per a la Pregària eucarística (cf. ibid., 77).

Que l’espiritualitat del do de si mateix que aquest moment de la Missa ens ensenya, pugui il·luminar els nostres dies, les nostres relacions amb els altres, les coses que fem, els sofriments que trobem, ajudant-nos a construir la ciutat terrenal a la llum de l’Evangeli.

Traducció inicial de Josep M. Torrents Sauvage, per a www.catalunyareligio.cat, revisada

Document adjunt

 

Catequesis del Papa

La santa missa: 10. Litúrgia de la Paraula: III. Credo i pregària universal

Estimats germans i germanes, bon dia!

Bon dia, encara que el dia sigui una mica lleig. Però si l’ànima és plena de joia, sempre és un bon dia. Doncs, bon dia! Avui l’audiència serà en dos llocs: un grupet de malalts és a l’aula i nosaltres som aquí. Però nosaltres els veiem i ells ens veuen a nosaltres a la pantalla. Els saludem ara amb un aplaudiment.

Continuem amb la catequesi sobre la missa. L’escolta de les lectures bíbliques, seguides de l’homilia, per què es fa? Respon a un dret: el dret espiritual del poble de Déu a rebre amb abundància el tresor de la Paraula de Déu (cf. Introducció al Leccionari, 45). Cadascun de nosaltres quan va a missa té el dret de rebre abundantment la paraula de Déu ben llegida, ben dita i després, ben explicada en l’homilia. És un dret! I quan la Paraula de Déu no es llegeix bé, quan el diaca, el sacerdot o el bisbe no predica bé, amb fervor, es falta a un dret dels fidels. Nosaltres tenim el dret d’escoltar la paraula de Déu. El Senyor parla per a tots, pastors i fidels. Ell parla al cor de tots els qui participen en la missa, cadascú en la seva condició de vida, edat, situació. El Senyor consola, crida, suscita brots de vida nova i reconciliada. I això mitjançant la seva Paraula. La seva Paraula colpeja el cor i canvia els cors!

Per això, després de l’homilia, un temps de silenci permet sedimentar en l’ànima la llavor rebuda, per tal que brollin intencions d’adhesió al que l’Esperit ha suggerit a cadascú. Silenci després de l’homilia. Cal fer un bonic silenci i cadascú ha de pensar en el que ha escoltat.

Després d’aquest silenci, com continua la missa? La resposta personal de la fe forma part de la professió de fe de l’Església, expressada en el Credo. Tots recitem el Credo a la missa. Recitat per tota l’assemblea, el Símbol manifesta la resposta comuna a tot el que hem escoltat de la paraula de Déu (cf. Catecisme de l’Església catòlica, 185-197). Hi ha un vincle vital entre el que hem escoltat i la fe. Estan units. La fe, de fet, no neix de la fantasia de la ment humana sinó, com ho recorda sant Pau, «ve de l’escolta i l’escolta es refereix a la paraula de Crist» (Rm 10,17). La fe s’alimenta, doncs, escoltant, i condueix al sagrament. Per tant, la recitació del Credo fa que l’assemblea litúrgica «recordi i confessi els grans misteris de la fe abans de començar a celebrar-los en l’Eucaristia» (Ordenament General del Missal Romà, 67).

El Símbol de fe vincula l’eucaristia amb el baptisme, rebut «en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant», i ens recorda que els sagraments són comprensibles a la llum de la fe de l’Església.

La resposta a la paraula de Déu acollida amb fe s’expressa després en la pregària comuna, anomenada Pregària universal, perquè abasta les necessitats de l’Església i del món (cf. OGMR, 69-71; Introducció al Leccionari, 30-31). També s’anomena Pregària dels fidels.

Els Pares del Vaticà II van voler restaurar aquesta pregària després de l’Evangeli i l’homilia, especialment el diumenge i en les festes, per tal que «amb la participació del poble, es facin pregàries per la santa Església, pels qui ens governen, per als qui es troben en alguna necessitat, per tots els homes i per la salvació de tot el món» (Const. Sacrosanctum concilium, 53; cf. 1Tm 2,1-2). Per tant, sota la guia del sacerdot que introdueix i conclou, «el poble […], exercint el seu ofici del sacerdoci baptismal, ofereix pregàries a Déu per la salvació de tothom» (OGMR, 69). I després de cada una de les intencions, proposades pel diaca o per un lector, l’assemblea uneix la seva veu invocant: «Escolteu-nos, Senyor.»

De fet, recordem tot el que ens ha dit el Senyor Jesús: «Si esteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu» (Jn 15,7). «Però nosaltres no ho creiem perquè tenim poca fe.» Si nosaltres tinguéssim fe —diu Jesús— com el gra de mostassa, ho tindríem tot. «Demaneu tot el que vulgueu i ho tindreu.» I en aquest moment de la pregària universal després del Credo, és el moment de demanar al Senyor les coses més importants en la missa, les coses que necessitem, les coses que volem. «Ho tindreu»; d’una manera o d’una altra «Ho tindrem.» «Tot és possible per al qui creu», ha dit el Senyor. Què va respondre aquell home al qual el Senyor es va adreçar per dir aquesta paraula —tot és possible per a qui creu? Va dir: «Crec Senyor. Ajuda la meva poca fe.» També nosaltres podem dir: «Senyor, jo crec. Però ajuda la meva poca fe.» I hem de fer la pregària amb aquest esperit de fe: «Crec Senyor, ajuda la meva poca fe.» Les pretensions de la lògica mundana, en canvi, no porten cap al cel, de la mateixa manera que no obtenen resposta les peticions autoreferencials (cf. Jm 4,2-3). Les intencions per les quals el poble fidel és convidat a pregar han de donar veu a les necessitats concretes de la comunitat eclesial i del món, evitant recórrer a fórmules convencionals i de visió curta. La pregària «universal», que tanca la litúrgia de la Paraula, ens exhorta a fer nostra la mirada de Déu, que s’ocupa de tots els seus fills.

Traducció inicial de www.catalunyareligio.cat, revisada

Documento adjunt

Catequesis del Papa

La santa missa: 8. Litúrgia de la Paraula: I. Diàleg entre Déu i el seu poble

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuem avui les catequesis sobre la santa missa. Després d’haver-nos detingut en els ritus d’introducció, considerem ara la Litúrgia de la Paraula, que és una part important perquè ens reunim realment per escoltar allò que Déu ha fet i que encara vol fer per nosaltres. És una experiència que es fa «en directe» i no d’oïdes, perquè «quan a l’Església es llegeix la sagrada Escriptura, Déu mateix parla al seu poble i Crist, present en la Paraula, anuncia l’Evangeli» (Instrucció General del Missal Romà, 29; cf. Const. Sacrosanctum Concilium, 7; 33). I quantes vegades, mentre es llegeix la Paraula de Déu, es comenta: «Mira allò…, mira aquella…, mira el barret que porta aquella: és ridícul…» I es comencen a fer comentaris. «Oi que sí?» S’han de fer comentaris mentre es llegeix la Paraula de Déu? [responen: «No!»] No, perquè si tu fas xerrameca amb la gent no escoltes la Paraula de Déu. Quan es llegeix la Paraula de Déu en la Bíblia —la primera Lectura, la segona, el Salm responsorial i l’Evangeli— hem d’escoltar, obrir el cor, perquè és Déu mateix qui ens parla, i no pensar en altres coses o parlar d’altres coses. Ho heu entès? Us explicaré el que passa en aquesta Litúrgia de la Paraula.

Les pàgines de la Bíblia deixen de ser un escrit per a convertir-se en paraula viva, pronunciada per Déu. És Déu qui, a través de la persona que llegeix, ens parla i interpel·la a nosaltres que escoltem amb fe. L’Esperit «que parlà per boca dels profetes» (Credo) i va inspirar els autors sagrats, fa que «la Paraula de Déu faci realment en els cors el que escoltem amb les orelles» (Leccionari, Introd., 9). Però per escoltar la Paraula de Déu cal tenir també el cor obert per a rebre les paraules en el cor. Déu parla i nosaltres l’escoltem per dur després a la pràctica el que hem escoltat. És molt important escoltar. Algunes vegades potser no ho entenem bé perquè hi ha algunes lectures una mica difícils. Però Déu ens diu el mateix d’una altra manera. Cal estar en silenci i escoltar la Paraula de Déu. No oblideu això. A missa, quan comencen les lectures, escoltem la Paraula de Déu.

Necessitem escoltar-lo! De fet és una qüestió vital, com ens ho recorda bé l’expressió incisiva que «l’home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu» (Mt 4,4), la vida que ens dóna la Paraula de Déu. En aquest sentit, parlem de la Litúrgia de la Paraula com de la «taula» que el Senyor prepara per alimentar la nostra vida espiritual. És una taula abundant, la de la litúrgia, que presenta àmpliament els tresors de la Bíblia (cf. SC, 51), ja sigui de l’Antic o del Nou Testament, perquè en ells es presenta en l’Església el misteri únic i idèntic de Crist (cf. Leccionari, Introd., 5). Pensem en la riquesa de les lectures bíbliques ofertes pels tres cicles dominicals que, a la llum dels Evangelis sinòptics, ens acompanyen durant l’any litúrgic: una gran riquesa. Aquí vull recordar també la importància del Salm responsorial, que té per funció afavorir la meditació del que s’ha escoltat en la lectura que el precedeix. És bo que el Salm es valori amb el cant, com a mínim en l’antífona (cf. OGMR, 61; Leccionari, Introd., 19-22).

La proclamació litúrgica de les lectures mateixes, amb els cants agafats de la Sagrada Escriptura, expressa i fomenta la comunió eclesial, acompanyant el dia a dia de tots i cadascú. Per això es comprèn que algunes opcions subjectives, com l’omissió de lectures o la substitució amb textos no bíblics, estiguin prohibides. He sentit que algú, si hi ha una notícia, llegeix el diari, perquè és la notícia del dia. No! La Paraula de Déu és la Paraula de Déu! El diari el podem llegir després. Però aquí llegim la Paraula de Déu. És el Senyor qui ens parla. Substituir aquesta Paraula per altres textos empobreix i compromet el diàleg entre Déu i el seu poble en la pregària. Al contrari, és necessària la dignitat de l’ambó i l’ús del Leccionari, la disponibilitat de bons lectors i salmistes. Però hem de buscar bons lectors!, que sàpiguen llegir, no els que llegeixen [fent malbé les paraules] i no s’entén res. És així. Bons lectors. S’han de preparar i assajar abans de la missa per a llegir bé. I això crea un clima de silenci receptiu.[1]

Sabem que la paraula del Senyor és una ajuda indispensable per a no perdre’s, com ho reconeix bé el Salmista, el qual, adreçant-se al Senyor, confessa: «La teva paraula és llum dels meus passos, la claror que m’il·lumina el camí» (Sl 119,105). Com podríem enfrontar-nos amb el nostre pelegrinatge terrenal, amb els seus treballs i els seus problemes, sense estar regularment nodrits i il·luminats per la Paraula de Déu que ressona en la nostra litúrgia?

Certament no n’hi ha prou a escoltar amb les orelles, sense acollir en el cor la llavor de la Paraula divina, que li permeti donar fruits. Recordem la paràbola del sembrador i dels diversos resultats segons els diferents tipus de terreny (cf. Mc 4,14-20). L’acció de l’Esperit, que fa que la resposta sigui efectiva, necessita cors que permetin treballar i conrear, de manera que tot el que s’ha escoltat en la missa passi a la vida quotidiana, tal com ho adverteix l’apòstol Jaume: «Poseu en pràctica la Paraula i no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos» (Jm 1,22). La Paraula de Déu fa un camí dins nostre. L’escoltem amb les orelles i passa al cor; no es queda a les orelles, ha d’arribar al cor, i del cor passa a les mans, a les bones obres. Aquest és el recorregut que fa la Paraula de Déu: de les orelles al cor i a les mans. Aprenguem aquestes coses. Gràcies!

Traducció inicial de Josep M. Torrents Sauvage, per a www.catalunyareligio.cat, revisada

 

[1]  «La Litúrgia de la Paraula s’ha de celebrar de manera que afavoreixi la meditació; llavors s’ha d’evitar absolutament qualsevol pressa que impedeixi el recolliment. En aquest sentit són oportuns uns breus moments de silenci, apropiats a l’assemblea reunida, per mitjà dels quals, amb l’ajut de l’Esperit Sant, la Paraula de Déu sigui acollida en el cor i es prepari la resposta amb la pregària» (OGMR, 56).

 

Descarregar document

Catequesis del Papa

Viatge apostòlic a Xile i el Perú

Estimats germans i germanes, bon dia!

Aquesta audiència es fa en dos llocs connectats: vosaltres, aquí a la plaça, i un grup d’infants que estan una mica malalts a l’aula. Ells us veuran a vosaltres i vosaltres els veureu a ells: i així tots estem units. Saludem els infants que són a l’aula: és millor que no agafin fred i per això són allà.

Vaig arribar fa un parell de dies del viatge apostòlic a Xile i el Perú. Aplaudim Xile i el Perú! Són dos pobles amb bona gent, bona gent… Dono gràcies al Senyor perquè tot ha anat bé: he pogut trobar el poble de Déu que fa via en aquelles contrades —també els que no fan via són ferms… i són bona gent— i encoratjar el desenvolupament social d’aquests països. Renovo el meu agraïment a les autoritats civils i als germans bisbes, que m’han acollit amb molta cura i generositat, així com també a tots els col·laboradors i als voluntaris. Penseu que a cadascun dels dos països hi havia més de 20 mil voluntaris: 20 mil o més a Xile, 20 mil al Perú. Bona gent: la majoria eren joves.

La meva arribada a Xile va estar precedida per diferents manifestacions de protesta, per raons diferents, com ho haureu llegit als diaris. I això ha fet encara més actual i viu el lema de la meva visita: «Mi paz os doy» ‘Us dono la meva pau’. Són les paraules de Jesús adreçades als deixebles, que repetim en cada missa: el do de la pau, que només Jesús mort i ressuscitat pot donar a qui confia en ell. No sols cada un de nosaltres necessita la pau, també el món, avui, en aquesta tercera guerra mundial a trossos… Si us plau, preguem per la pau!

En l’encontre amb les autoritats polítiques i civils del país he animat el camí de la democràcia xilena, com un espai d’encontre solidari i capaç d’incloure la diversitat; amb aquesta finalitat he indicat com a mètode el camí de l’escolta: en particular l’escolta dels pobres, dels joves i dels ancians, dels immigrants, i també l’escolta de la terra.

En la primera eucaristia, celebrada per la pau i la justícia, es va fer ressò de les Benaurances, especialment «Feliços els qui treballen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu» (Mt 5,9). És una benaurança que es testimonia amb l’estil de relació propera, de la proximitat, de la compartició, reforçant així, amb la gràcia del Crist, el teixit de la comunitat eclesial i de tota la societat.

En aquest estil de proximitat compten més els gestos que les paraules, i un gest important que he pogut realitzar ha estat visitar la presó femenina de Santiago: les cares d’aquelles dones, moltes d’elles mares joves, amb els seus nadons en braços, expressaven malgrat tot molta esperança. Les he animades a exigir, d’elles mateixes i de les institucions, un camí seriós de preparació per a la reinserció, com a horitzó que dóna sentit a la pena diària. Nosaltres no podem pensar en una presó, qualsevol presó, sense aquesta dimensió de la reinserció, perquè si no hi ha aquesta esperança de reinserció social, la presó és una tortura infinita. En canvi, quan es treballa per reinserir-se —també els defensors de la vida es poden reinserir— mitjançant el treball entre la presó i la societat, s’obre un diàleg. Però una presó ha de tenir sempre aquesta dimensió de la reinserció, sempre.

Amb els sacerdots i consagrats i amb els bisbes de Xile he viscut dos encontres molt intensos, fets encara més fecunds pels sofriments compartits per algunes ferides que afecten l’Església d’aquell país. En particular, he confirmat els meus germans en el rebuig de qualsevol compromís amb els abusos sexuals dels menors, i al mateix temps amb la confiança en Déu, que a través d’aquesta dura prova purifica i renova els seus ministres.

Les altres dues misses a Xile han estat celebrades una al sud i l’altra al nord. La del sud, a l’Araucania, terra on viuen els indis maputxe, ha transformat en joia els drames i les fatigues d’aquest poble, fent una crida a la pau que sigui harmonia de les diversitats i pel rebuig de qualsevol violència. La del nord, a Iquique, entre l’oceà i el desert, ha estat un himne a l’encontre entre els pobles, que s’expressa de manera singular mitjançant la religiositat popular.

Els encontres amb els joves i amb la Universitat Catòlica de Xile han respost al repte crucial d’oferir un gran sentit a la vida de les noves generacions. Als joves els he deixat la paraula programàtica de sant Albert Hurtado: «Què faria Crist en el meu lloc?» I a la Universitat he proposat un model de formació integral, que tradueix la identitat catòlica en capacitat de participar en la construcció de societats unides i plurals, on els conflictes no s’amaguen sinó que es resolen amb el diàleg. Sempre hi ha conflictes: també a casa, sempre n’hi ha. Però tractar malament els conflictes és encara pitjor. No podem amagar els conflictes sota el llit: els conflictes que surten a la llum es tracten i es resolen amb el diàleg. Penseu en els petits conflictes que segur que teniu a casa: no heu d’amagar-los sinó fer-hi front. Busqueu el moment i parleu: el conflicte es resol així, amb el diàleg.

Al Perú el lema de la Visita ha estat: «Unidos por la esperanza» ‘Units per l’esperança’. Units no amb una uniformitat estèril, tots iguals: això no és unió; sinó amb tota la riquesa de les diferències que heretem de la història i de la cultura. Això ho ha testimoniat de manera emblemàtica l’encontre amb els pobles de l’Amazònia peruana, que ha donat inici a l’itinerari del Sínode panamazònic convocat per a l’octubre de 2019, així com ho han testimoniat els moments viscuts amb la població de Puerto Maldonado i amb els infants de la Casa d’acollida El Pequeño Príncipe. Junts hem dit «no» a la colonització econòmica i a la colonització ideològica.

Parlant a les autoritats polítiques i civils del Perú, he apreciat el patrimoni ambiental, cultural i espiritual d’aquell país, i em vaig centrar en les dues realitats que l’amenacen més greument: la degradació ecologicosocial i la corrupció. No sé si vosaltres heu sentit aquí parlar de corrupció… no ho sé… No sols n’hi ha en aquests llocs: aquí també i és més perillosa que la grip! Es barreja i fa malbé els cors. La corrupció arruïna els cors. Per favor, no a la corrupció. I he assenyalat que ningú no està lliure de responsabilitat davant aquestes dues plagues i que el compromís de lluitar per contrarestar-les ens afecta a tots.

La primera missa pública al Perú l’he celebrada a la vora de l’oceà, a prop de la ciutat de Trujillo, on la tempesta anomenada Niño Costiero l’any passat va colpejar la població amb duresa. Per això l’he animada a reaccionar davant aquesta tempesta i també d’altres, com la vida miserable, la manca d’educació, de treball i d’habitatge segur. A Trujillo he trobat també els sacerdots i consagrats del nord del Perú, compartint amb ells la joia de la crida i de la missió, i la responsabilitat de la comunió en l’Església. Els he exhortat a ser rics de memòria i fidel a les seves arrels. I entre aquestes arrels hi ha la devoció popular a la Verge Maria. També a Trujillo va tenir lloc la celebració mariana en la qual vaig coronar la Mare de Déu de la Porta i la vaig proclamar «Mare de la Misericòrdia i de l’Esperança».

L’últim dia del viatge, diumenge passat, va ser a Lima, amb un fort accent espiritual i eclesial. En el Santuari més cèlebre del Perú, en el qual es venera el quadre de la Crucifixió anomenat Señor de los Milagros, em vaig trobar amb prop de 500 religioses de vida contemplativa: un veritable «pulmó» de fe i de pregària per a l’Església i per a tota la societat. A la Catedral vaig fer un especial acte de pregària per intercessió dels sants peruans, i a continuació l’encontre amb els bisbes del país, als quals vaig proposar la figura exemplar de sant Toribio di Mogrovejo. També als joves peruans els vaig proposar els sants com a homes i dones que no han perdut el temps a «crear» la pròpia imatge, sinó que han seguit el Crist, que els ha mirat amb esperança. Com sempre, la paraula de Jesús dóna un sentit ple a tot, i així també l’Evangeli de l’última celebració eucarística ha resumit el missatge de Déu al seu poble a Xile i al Perú: «Convertiu-vos i creieu en la bona nova» (Mc 1,15). Així —semblava dir el Senyor— rebreu la pau que jo us dono i estareu units en la meva esperança. Aquest és més o menys el resum d’aquest viatge. Preguem per aquestes dues nacions germanes, Xile i el Perú, perquè el Senyor les beneeixi.

Traducció inicial de www.catalunyareligio.cat, revisada

Descarregar document

Catequesis del Papa

La santa missa: 7. El cant del Glòria i l’oració col·lecta

Estimats germans i germanes, bon dia!

En el desenvolupament de les catequesis sobre la celebració eucarística hem vist que l’acte penitencial ens ajuda a despullar-nos de les nostres presumpcions i a presentar-nos a Déu tal com som realment, conscients de ser pecadors, amb l’esperança de ser perdonats.

De l’encontre entre la misèria humana i la misericòrdia divina neix l’agraïment que es manifesta en el «Glòria», «un himne antiquíssim i venerable: amb ell l’Església, congregada en l’Esperit Sant, glorifica Déu Pare i l’Anyell» (Ordenament General del Missal Romà, 53).

L’inici d’aquest himne —«Glòria a Déu a dalt del cel»— reprèn el cant dels àngels en el naixement de Jesús a Betlem, anunci joiós de l’abraçada entre el cel i la terra. Aquest cant també ens involucra a nosaltres reunits en la pregària: «Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor.»

Després del «Glòria», o quan aquest no es recita, just després de l’acte penitencial, la pregària pren una forma particular en l’oració anomenada «col·lecta», mitjançant la qual s’expressa el caràcter propi de la celebració, variable segons els dies i els temps de l’any (cf. ibid., 54). Amb la invitació «preguem», el sacerdot exhorta el poble a recollir-se amb ell en un moment de silenci, per tal de prendre consciència d’estar a la presència de Déu i fer brollar, cadascú en el seu cor, les intencions personals amb què es participa en la missa (cf. ibid., 54). El sacerdot diu «preguem»; i després segueix un moment de silenci, i cadascú pensa en les coses que necessita, que vol demanar amb l’oració.

El silenci no es redueix a una absència de paraules, sinó a una disposició a escoltar altres veus: la del nostre cor i, sobretot, la veu de l’Esperit Sant. En la litúrgia, la naturalesa del silenci sagrat depèn del moment en què es porta a terme: «Així, a l’acte penitencial i després de la invitació a pregar, és de recolliment de cadascú en si mateix; al final de la lectura i de l’homilia, és de reflexió o meditació, breu, sobre el que hom ha escoltat; després de la comunió, és de lloança a Déu i de pregària de cadascú en el seu cor» (ibid., 45). Per tant abans de l’oració inicial, el silenci ens ajuda a recollir-nos en nosaltres mateixos i a pensar per què som allí. Aquesta és la importància d’escoltar el nostre interior per obrir-lo després al Senyor. Potser venim de dies de treball dur, de joia, de dolor, i volem dir-ho al Senyor, demanar el seu ajut, demanar-li que ens sigui sempre propici; tenim familiars i amics malalts o que passen moments difícils; volem confiar a Déu la vida de l’Església i del món. Per a això serveix el breu silenci abans que el sacerdot, recollint les intencions de cadascú, expressi en veu alta a Déu, en nom de tots, la pregària comuna que conclou els ritus d’introducció, fent precisament la «recollida» de cada una de les intencions. Recomano vivament als sacerdots que guardin aquest moment de silenci i que no es precipitin a dir «Preguem», i que hi hagi silenci. Recomano això als sacerdots. Sense aquest silenci, ens arrisquem a descuidar el recolliment de l’ànima.

El sacerdot recita aquesta súplica, aquesta oració de col·lecta, amb els braços estesos. És l’actitud del qui prega, assumida pels cristians des dels primers segles —com ho manifesten els frescos de les catacumbes romanes— per imitar el Crist amb els braços oberts sobre la creu. I allí, Crist és el qui prega i prega juntament amb nosaltres! En el Crucificat reconeixem el Sacerdot que ofereix a Déu el culte que li agrada, és a dir, l’obediència filial.

En el Ritu Romà les oracions són concises però plenes de significat: es poden fer meditacions molt boniques sobre aquestes oracions. Molt boniques! Tornar a meditar els textos, també fora de la missa, ens pot ajudar a aprendre a adreçar-nos a Déu, què demanar-li, quines paraules es poden fer servir. Que la litúrgia sigui per a tots nosaltres una autèntica escola de pregària.

Traducció inicial de Josep M. Torrents Sauvage, per a www.catalunyareligio.cat, revisada

 

Descarregar document

Catequesis del Papa

La santa missa: 6. L’acte penitencial

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuant les catequesis sobre la celebració eucarística, considerem avui, en el context dels ritus d’introducció, l’acte penitencial. Amb la seva sobrietat, afavoreix l’actitud per a disposar-se a celebrar dignament els sants misteris, o sigui reconeixent davant Déu i els germans els nostres pecats, reconeixent que som pecadors. De fet, la invitació del sacerdot va dirigida a tota la comunitat que prega, perquè tots som pecadors. Què pot donar el Senyor a qui ja té el cor ple d’ell mateix, dels èxits propis? Res, perquè el presumptuós és incapaç de rebre perdó, satisfet com està de la seva suposada justícia. Pensem en la paràbola del fariseu i del publicà, on només el segon —el publicà— torna a casa justificat, és a dir perdonat (cf. Lc 18,9-14). El qui és conscient de les misèries pròpies i abaixa els ulls amb humilitat, sent com es posa damunt seu la mirada misericordiosa de Déu. Sabem per experiència que només qui sap reconèixer els errors propis i demana disculpes rep la comprensió i el perdó dels altres.

Escoltar en silenci la veu de la consciència permet reconèixer que els nostres pensaments estan ben lluny dels pensaments divins, que les nostres paraules i les nostres accions sovint són mundanes, guiades per decisions contràries a l’Evangeli. Per això, a l’inici de la missa, fem de manera comunitària l’acte penitencial mitjançant una fórmula de confessió general, pronunciada en la primera persona del singular. Cadascú confessa a Déu i als germans haver «pecat de pensament, paraula, obra i omissió». Sí, també les omissions, és a dir haver deixat de fer el bé que podria haver fet. Sovint ens sentim bons perquè —diem— «no he fet mal a ningú». En realitat no n’hi ha prou a no fer mal al proïsme, cal decidir fer el bé aprofitant les ocasions per donar testimoniatge que som deixebles de Jesús. Cal remarcar bé que confessem tant a Déu com als germans que som pecadors: això ens ajuda a comprendre la dimensió del pecat que, mentre ens separa de Déu, ens separa també dels nostres germans, i a la inversa. El pecat trenca: trenca la relació amb Déu i trenca la relació amb els germans, la relació en la família, en la societat, en la comunitat: el pecat sempre trenca, separa, divideix.

Les paraules que diem amb la boca van acompanyades del gest de colpejar-se el pit, reconeixent que he pecat per culpa meva i no dels altres. Sovint passa que, per por o per vergonya, assenyalem amb el dit per acusar els altres. Costa admetre que som culpables, però ens fa bé de confessar-ho amb sinceritat. Confessar els pecats propis. Recordo una anècdota, que explicava un vell missioner, d’una dona que va anar a confessar-se i va començar a dir els errors del seu marit; després es va posar a explicar els errors de la seva sogra i després els pecats dels veïns. En un moment donat, el confessor li va dir: «A veure, senyora, digui’m: ja ha acabat? Molt bé: ha acabat de dir els pecats dels altres. Ara comenci a dir els seus.» Dir els pecats propis!

Després de la confessió dels pecats demanem a Maria Verge, als àngels i als sants que preguin al Senyor per nosaltres. També en això hi ha la preciosa comunió dels sants: és a dir, la intercessió d’aquests «amics i models de vida» (Prefaci del 1r de novembre) que ens sosté en el camí vers la plena comunió amb Déu, quan el pecat serà destruït definitivament.

A més del «Jo confesso» es pot fer l’acte penitencial amb altres fórmules, per exemple: «Compadeix-te de nosaltres, Senyor, / contra vós hem pecat. / Mostra’ns, Senyor, la teva misericòrdia / i dóna’ns la teva salvació» (cf. Sl 123,3; 85,8; Jr 14,20). Especialment el diumenge es pot fer la benedicció i l’aspersió de l’aigua en memòria del baptisme (cf. OGMR, 51), que esborra tots els pecats. També es pot fer, com a part de l’acte penitencial, cantar el Kyrie eleison: amb una antiga expressió grega aclamem el Senyor —Kyrios— i demanem la seva misericòrdia (ibid., 52).

La Sagrada Escriptura ens ofereix exemples brillants de figures «penitents» que, veient-se elles mateixes després d’haver comès el pecat, troben el coratge de treure’s la màscara i d’obrir-se a la gràcia que renova el cor. Pensem en el rei David i en les paraules que se li atribueixen en el Salm: «Compadeix-te de mi, Déu meu, pel teu amor; per la teva gran misericòrdia, esborra’m les faltes » (51,3). Pensem en el fill pròdig que retorna al pare; o en la invocació del publicà: «Déu meu, sigues-me propici, que sóc un pecador» (Lc 18,13). Pensem també en sant Pere, en Zaqueu, en la dona samaritana. Mesurar-se amb la fragilitat de l’argila de què estem fets és una experiència que ens enforteix: mentre ens fa passar comptes amb la nostra feblesa, ens obre el cor per invocar la misericòrdia divina que transforma i converteix. I això és el que fem en l’acte penitencial a l’inici de la missa.

Traducció inicial de Josep M. Torrents Sauvage, per a www.catalunyareligio.cat, revisada

 

Descarregar document

 

Catequesis del Papa

La santa missa: 5. El ritus d’introducció

Estimats germans i germanes, bon dia!

Avui m’agradaria entrar al cor de la celebració eucarística. La missa es compon de dues parts, que són la Litúrgia de la Paraula i la Litúrgia eucarística, tan estretament unides entre elles que formen un sol acte de culte (cf. Sacrosanctum concilium, 56; Ordenament general del Missal romà, 28). Introduïda per alguns ritus preparatoris i completada per altres, la celebració, per tant, és un únic cos i no es pot separar, però per a una millor comprensió miraré d’explicar els seus diferents moments, cada un dels quals és capaç de tocar i de comprometre una dimensió de la nostra humanitat. Cal conèixer aquests signes sants per viure plenament la missa i assaborir-ne tota la bellesa.

Quan les persones estan reunides, la celebració comença amb els ritus introductoris, que comprenen l’entrada dels celebrants o del celebrant, la salutació —«El Senyor sigui amb vosaltres», «La pau sigui amb vosaltres»—, l’acte penitencial —«Jo confesso», amb el qual demanem perdó dels nostres pecats—, el Kyrie eleison, l’himne del Glòria i l’oració col·lecta, que es diu «oració col·lecta» no perquè en aquell moment es faci la col·lecta de les ofrenes: és la col·lecta de les intencions de pregària de tots els pobles; i aquesta col·lecta de les intencions dels pobles puja al cel com a pregària. La seva finalitat —la d’aquests ritus introductoris— és assegurar «que els fidels, reunits tots junts, formin una comunitat i es preparin per escoltar amb fe la paraula de Déu i per celebrar dignament l’eucaristia» (Ordenament general del Missal romà, 46). No és una bona pràctica mirar el rellotge i pensar: «Encara tinc temps, arribo després del sermó i amb això ja compleixo el precepte.» La missa comença amb el senyal de la creu i amb aquests ritus introductoris, perquè en aquell moment comencem a adorar Déu com a comunitat. I per això és important preveure no fer tard, sinó arribar abans, per a preparar el cor amb aquest ritu, per a aquesta celebració de la comunitat.

Normalment, mentre es canta el cant d’entrada, el sacerdot amb els altres ministres en processó arriben al presbiteri, i aquí saluda l’altar amb una reverència i, com a senyal de veneració, el besa i, quan hi ha encens, l’encensa. Per què? Perquè l’altar és Crist: és una figura de Crist. Quan nosaltres mirem l’altar, mirem realment on hi ha Crist. L’altar és Crist. Aquests gestos, que poden passar desapercebuts, són molt significatius, perquè expressen ja des del principi que la missa és un encontre d’amor amb Crist, el qual, «oferint el seu cos sobre la creu […] es converteix en altar, víctima i sacerdot» (prefaci pasqual V). L’altar, de fet, com un signe de Crist, «és el centre de l’acció de gràcies que es fa real amb l’eucaristia» (Ordenament general del Missal romà, 296), i tota la comunitat és al voltant de l’altar, que és Crist; no per mirar-se la cara, sinó per mirar Crist, perquè Crist és al centre de la comunitat, no lluny.

Després hi ha el senyal de la creu. El sacerdot que presideix el fa sobre ell mateix, i tots els membres de l’assemblea fan el mateix, conscients que l’acte litúrgic es fa «en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant». I aquí passo a un altre tema molt petit. Vosaltres heu vist com fan els nens el senyal de la creu? No saben el que fan: a vegades fan un dibuix, que no és el senyal de la creu. Si us plau: mares i pares, avis, ensenyeu als nens, des del començament —des de ben petits— a fer bé el senyal de la creu. I expliqueu-los que fer-lo és tenir com a protecció la creu de Jesús. La missa comença amb el senyal de la creu. Tota la pregària es mou, per dir-ho així, en l’àmbit de la Santíssima Trinitat «En el nom del Pare, del Fill, i de l’Esperit Sant»—, que és un espai de comunió infinita; té com a principi i com a final l’amor de Déu únic i Trinitat, manifestat i lliurat a nosaltres en la creu de Crist. De fet el seu misteri pasqual és do de la Trinitat, i l’eucaristia sempre flueix del seu cor perforat. Senyant-nos amb el senyal de la creu, per tant, no sols fem memòria del nostre baptisme, sinó que afirmem que la pregària litúrgica és l’encontre amb Déu en Crist Jesús, que s’ha encarnat per nosaltres, ha mort a la creu i ha ressuscitat gloriós.

El sacerdot, doncs, adreça la salutació litúrgica amb l’expressió: «El Senyor sigui amb vosaltres» o amb una altra de semblant —n’hi ha diverses—; i l’assemblea respon: «I amb el vostre esperit.» Estem dialogant; som al començament de la missa i hem de pensar en el significat de tots aquests gestos i paraules. Estem entrant en una «simfonia» en la qual ressonen diferents tons de veu, inclosos els moments de silenci, per tal de crear l’«acord» entre tots els participants, és a dir reconèixer-se animats per un únic Esperit i amb la mateixa finalitat. De fet «la salutació sacerdotal i la resposta del poble manifesten el misteri de l’Església reunida» (Ordenament general del Missal romà, 50). S’expressa així la fe comuna i el desig d’estar amb el Senyor i de viure la unitat amb tota la comunitat.

I aquesta és una simfonia pregant, que s’està creant i que presenta de manera sobtada un moment molt emotiu, perquè el qui presideix convida a tots a reconèixer els pecats propis. Tots som pecadors. No ho sé, potser algun de vosaltres no ho és… Si algú no és pecador que aixequi la mà, si us plau, així ho veurem tots. Veig que no hi ha mans aixecades, va bé: teniu bona fe! Tots som pecadors; i per això a l’inici de la missa demanem perdó. És l’acte penitencial. No es tracta només de pensar en els pecats comesos, sinó molt més: és la invitació a confessar-se pecadors davant Déu i davant la comunitat, davant els germans, amb humilitat i sinceritat, com el publicà en el temple. Si veritablement l’eucaristia fa present el misteri pasqual, que és el pas de Crist de la mort a la vida, aleshores el primer que hem de fer és reconèixer quines són les nostres situacions de mort per a poder ressuscitar amb ell a la nova vida. Això ens fa comprendre com n’és, d’important, l’acte penitencial. I per això reprendrem aquest tema en la propera catequesi.

Anem pas a pas en l’explicació de la missa. Però us ho recomano: ensenyeu bé als nens a fer el senyal de la creu, si us plau!

Traducció inicial de www.catalunyareligio.cat, revisada

 

Descarregar document

 

Catequesis del Papa

La santa missa: 4. Per què anar a missa el diumenge?

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuant el programa de catequesi sobre la missa, avui ens preguntem: Per què anar a missa el diumenge?

La celebració dominical de l’eucaristia és el centre de la vida de l’Església (cf. Catecisme de l’Església catòlica, n. 2177). Com a cristians anem a missa el diumenge per trobar el Senyor ressuscitat, o millor per deixar-se trobar per ell, escoltar la seva paraula, alimentar-se a la seva taula, i així convertir-se en Església, és a dir el seu cos místic que viu en el món.

Ho van comprendre, ja des del principi, els deixebles de Jesús, que van celebrar l’encontre eucarístic amb el Senyor el dia de la setmana que els hebreus anomenaven el primer dia de la setmana i els romans dia del sol, perquè aquell dia Jesús havia ressuscitat d’entre els morts i s’havia aparegut als deixebles, parlant amb ells, menjant amb ells, donant-los l’Esperit Sant (cf. Mt 28,1; Mc 16,9.14; Lc 24,1.13; Jn 20,1.19), tal com ho acabem de sentir a la lectura bíblica. També el gran vessament de l’Esperit en la Pentecosta va passar en diumenge, el cinquantè dia després de la resurrecció de Jesús. Per aquestes raons, el diumenge és un dia sagrat per a nosaltres, santificat per la celebració eucarística, presència viva del Senyor entre nosaltres i per nosaltres. És la missa, doncs, que fa cristià el diumenge! El diumenge cristià gira al seu voltant. Quin és el diumenge, per a un cristià, que no hi ha encontre amb el Senyor?

Hi ha comunitats cristianes que, malauradament, no poden gaudir de la missa cada diumenge; malgrat això estan cridades, en aquest dia sant, a reunir-se per pregar en nom del Senyor, escoltant la Paraula de Déu i mantenint viu el desig de l’eucaristia.

Algunes societats secularitzades han perdut el sentit cristià del diumenge il·luminat per l’eucaristia. És una llàstima, això! En aquests contextos cal reactivar aquesta presa de consciència, per recuperar el significat de la festa, el significat de la joia, de la comunitat parroquial, de la solidaritat, del repòs que refà l’ànima i el cos (cf. Catecisme de l’Església catòlica, n. 2177-2188). Tots aquests valors l’eucaristia els fa presents diumenge rere diumenge. Per això el Concili Vaticà II ha volgut ressaltar que «el diumenge és el dia de festa primordial que s’ha de proposar i inculcar en la pietat dels fidels, de tal manera que sigui en realitat un dia de joia i d’abstenció del treball» (Const. Sacrosanctum concilium, 106).

L’abstenció dominical del treball no existia els primers segles: és una aportació específica del cristianisme. Per tradició bíblica els hebreus descansen el dissabte, mentre que en la societat romana no hi havia un dia a la setmana de descans de treballs servils. Va ser el sentit cristià de viure com a fills i no com a esclaus, animat per l’eucaristia, que va fer que el diumenge fos —gairebé universalment— el dia del repòs.

Sense Crist estem condemnats a ser dominats per la fatiga de la vida quotidiana, amb les seves preocupacions, i per la por del demà. L’encontre dominical amb el Senyor ens dona la força de viure l’avui amb confiança i coratge i d’anar endavant amb esperança. Per això nosaltres, els cristians, anem a l’encontre del Senyor el diumenge, en la celebració eucarística.

La comunió eucarística amb Jesús, ressuscitat i vivent per sempre, anticipa el diumenge sense fi, quan ja no hi haurà ni cansament, ni dolor, ni dol, ni llàgrimes, sinó només la joia de viure plenament i per sempre amb el Senyor. També d’aquest benaurat respòs ens en parla la missa del diumenge, ensenyant-nos, en el flux de la setmana, a confiar-nos a les mans del Pare que és al cel.

Què podem respondre a qui diu que no serveix de res anar a missa, ni tan sols els diumenges, perquè l’important és viure bé, estimar els altres? És veritat que la qualitat de la vida cristiana es mesura per la capacitat d’estimar, tal com va dir Jesús: «Tothom coneixerà que sou deixebles meus si us estimeu els uns als altres» (Jn 13,35); però com podem practicar l’Evangeli sense obtenir l’energia necessària per a fer-ho, un diumenge rere l’altre, en la font inesgotable de l’eucaristia? No anem a missa per donar quelcom a Déu, sinó per rebre d’ell el que realment necessitem. Ho recorda la pregària de l’Església, que s’adreça a Déu així: «Perquè vós, que no necessiteu la nostra lloança, ens feu el do de poder-vos donar gràcies; i els nostres cants, que res no afegeixen a la vostra grandesa, a nosaltres ens fan progressar cap a la salvació» (Missal Romà, Prefaci comú IV).

En conclusió, per què anar a missa el diumenge? No n’hi ha prou responent que és un manament de l’Església; això ajuda a preservar-ne el valor, però amb això sol no n’hi ha prou. Nosaltres, cristians, necessitem participar en la missa dominical perquè només amb la gràcia de Jesús, amb la seva presència viva en nosaltres i entre nosaltres, podem dur a la pràctica el seu manament, i així nosaltres podem ser els seus testimonis creïbles.

Traducció inicial de www.catalunyareligio.cat, revisada

Descarregar document

Catequesis del Papa

Viatge apostòlic a Myanmar y Bangladesh

Benvolguts germans i germanes, bon dia!

Avui voldria parlar del viatge apostòlic que vaig fer fa uns dies a Myanmar i Bangladesh. Va ser un gran regal de Déu i per això li dono gràcies per cada cosa, especialment per les trobades que vaig poder tenir. Renovo l’expressió de la meva gratitud a les autoritats dels dos països i als bisbes respectius, per tot el treball de preparació i per l’acollença envers jo i els meus col·laboradors. Un sentit «gràcies» vull adreçar-lo a la gent birmana i a la de Bangladesh, que em van demostrar molta fe i molt d’afecte: Gràcies!

Per primera vegada un successor de Pere visitava Myanmar, i això va ser poc després que s’establissin relacions diplomàtiques entre aquest país i la Santa Seu.

He volgut, també en aquest cas, expressar la proximitat de Crist i de l’Església a un poble que ha patit a causa de conflictes i repressions i que ara està lentament caminant cap a una nova condició de llibertat i de pau. Un poble on la religió budista està fortament arrelada, amb els seus principis espirituals i ètics, i on els cristians estan presents com un petit ramat i llevat del Regne de Crist. A aquesta Església, viva i fervent, he tingut l’alegria de confirmar en la fe i en la comunió, en l’encontre amb els bisbes del país i en les dues celebracions eucarístiques. La primera va ser a la gran àrea esportiva del centre de Yangon i l’Evangeli d’aquell dia va recordar que les persecucions a causa de la fe en Jesús són normals per als seus deixebles, com a ocasió de testimoniatge, però que «no es perdrà ni un sol cabell del vostre cap» (Lc 21,18). La segona missa, darrer acte de la visita a Myanmar, va estar dedicada als joves: un símbol d’esperança i un regal especial de la Mare de Déu a la catedral que porta el seu nom. En els rostres d’aquells joves, plens d’alegria, he vist el futur d’Àsia: un futur que serà no de qui construeix armes, sinó de qui sembra fraternitat. I sempre en senyal d’esperança vaig beneir les primeres pedres de setze esglésies, del seminari i de la nunciatura: divuit!

A més de trobar-hi la comunitat catòlica, vaig poder trobar les autoritats de Myanmar encoratjant els esforços de pacificació del país i afavorint que els diversos component de la nació, sense excloure’n cap, puguin cooperar en aquest procés en el respecte recíproc. En aquest esperit vaig voler trobar els representants de les diverses comunitats religioses presents en el país. En particular, al Consell suprem de monjos budistes li vaig manifestar l’estima de l’Església per a la seva antiga tradició espiritual i la confiança que cristians i budistes poden ajudar junts les persones a estimar Déu i el proïsme, rebutjant qualsevol violència i oposant-se al mal amb el bé.

Després de deixar Myanmar, vaig anar a Bangladesh, on primer vaig retre homenatge als màrtirs de la lluita per la independència i al «Pare de la Nació». La població de Bangladesh és en gran part de religió musulmana i per tant la meva visita —damunt les petjades d’aquell beat Pau VI i de sant Joan Pau II— va marcar un altre pas en favor del respecte i del diàleg entre el cristianisme i l’islam.

A les autoritats del país vaig recordar que la Santa Seu ha sostingut des de l’inici la voluntat del poble de Bangladesh de constituir-se com una nació independent, com també l’exigència que en ella s’ha tutelat sempre la llibertat religiosa. En particular, vaig voler expressar solidaritat amb Bangladesh en el seu compromís de socórrer els refugiats rohingya que acudeixen en massa al seu territori, on la densitat de població es troba ja entre les més altes del món.

La missa celebrada en un parc històric de Dhaka es va enriquir amb l’ordenació de setze preveres i aquest va ser un dels esdeveniments més significatius i alegres del viatge. De fet, tant a Bangladesh com a Myanmar i en els altres països del sud-est asiàtic, gràcies a Déu, no manquen vocacions, senyal de comunitats vives, on ressona la veu del Senyor que crida a seguir-lo. Vaig compartir aquesta alegria amb els bisbes de Bangladesh i els vaig encoratjar en el seu treball generós per les famílies, pels pobres, per l’educació, pel diàleg i la pau social. I vaig compartir aquesta alegria amb molts preveres, consagrats del país i també amb seminaristes, novícies i novicis, en els quals vaig veure germen de l’Església en aquella terra.

A Dhaka vam viure un moment fort de diàleg interreligiós i ecumènic, que em va donar l’oportunitat de subratllar l’obertura del cor com a base de la cultura de l’encontre, de l’harmonia i de la pau. A més vaig visitar la Casa Mare Teresa, on la Santa s’allotjava quan anava a aquesta ciutat i que acull moltíssims orfes i persones amb discapacitat. Allí, segons el seu carisma, les germanes viuen cada dia la pregària d’adoració i el servei a Crist pobre i sofrent. I mai, mai no falta en els seus llavis un somriure: germanes que preguen tant, que serveixen els sofrents i contínuament amb un somriure. És un bonic testimoniatge. Dono moltes gràcies a aquestes germanetes.

L’últim esdeveniment va ser amb els joves de Bangladesh, ric de testimonis, cants i danses. Que bé que arriben a ballar els de Bangladesh. Saben ballar bé! Va ser una festa que va manifestar l’alegria de l’Evangeli acollit per aquesta cultura; una alegria enriquida pels sacrificis de molts missioners, de molts catequistes i pares cristians. En l’encontre van ser-hi presents també joves musulmans i d’altres religions: un senyal d’esperança per a Bangladesh, per a Àsia i per al món sencer. Gràcies.

Descarregar document

Catequesis del Papa

La santa missa: 3. La missa és el memorial del Misteri pasqual de Crist

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuant amb les catequesis sobre la missa, podem preguntar-nos: què és essencialment la missa? La missa és el memorial del Misteri pasqual de Crist. Ens fa participar de la seva victòria sobre el pecat i la mort i dóna un sentit total a les nostres vides.

Per aquest motiu, per a comprendre el valor de la missa hem d’entendre en primer lloc el significat bíblic del «memorial». «No és sols el record dels esdeveniments passats, sinó que d’alguna manera els fa presents i actuals. Així és com Israel entén el seu alliberament d’Egipte: cada vegada que se celebra la Pasqua es fan presents els fets de l’Èxode en la memòria dels creients perquè els apliquin a la seva vida» (Catecisme de l’Església catòlica, 1363). Jesucrist, amb la seva passió, mort, resurrecció i ascensió al cel ha completat la Pasqua. I la missa és el memorial de la seva Pasqua, del seu «èxode», que ha realitzat per nosaltres, per fer-nos sortir de l’esclavatge i introduir-nos a la terra promesa de la vida eterna. No és només un record, no, és més: és fer present el que va succeir fa vint segles.

L’eucaristia ens porta sempre al cimal de l’acció de salvació de Déu: el Senyor Jesús, fent-se pa partit per nosaltres, vessa damunt nostre tota la seva misericòrdia i el seu amor, com ho va fer a la creu, per tal de renovar el nostre cor, la nostra existència i la nostra manera de relacionar-nos amb ell i amb els germans. Diu el Concili Vaticà II: «Cada vegada que el sacrifici de la creu, amb el qual Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat, se celebra a l’altar, es realitza la nostra redempció» (Const. dogm. Lumen gentium, 3).

Cada celebració de l’eucaristia és un raig d’aquell sol sense posta que és Jesús ressuscitat. Participar a la missa, especialment el diumenge, significa entrar en la victòria del Ressuscitat, ser il·luminats amb la seva llum, escalfats amb el seu calor. Mitjançant la celebració eucarística l’Esperit Sant ens fa participar de la vida divina que és capaç de transfigurar tot el nostre ésser mortal. I en el seu pas de la mort a la vida, del temps a l’eternitat, el Senyor Jesús ens porta també a nosaltres amb ell a fer la Pasqua. En la missa es realitza la Pasqua. Nosaltres, en la missa, estem amb Jesús mort i ressuscitat i ell ens porta endavant, a la vida eterna. En la missa ens unim a ell. Així, Crist viu en nosaltres i nosaltres vivim en ell. Sant Pau diu: «Estic crucificat amb Crist. Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi. La vida que ara visc en el cos, la visc gràcies a la fe en el Fill de Déu, que em va estimar i es va entregar ell mateix per mi» (Ga 2,19-20). Així pensava Pau.

La seva sang, de fet, ens allibera de la mort i de la por de la mort. Ens allibera no sols del domini de la mort física, sinó de la mort espiritual que és el mal, el pecat, que ens domina cada vegada que caiem víctimes del nostre pecat o d’altres. I llavors la nostra vida està contaminada, perd bellesa, perd sentit, es panseix.

Crist en canvi ens dóna la vida de nou; Crist és la plenitud de la vida, i quan es va enfrontar amb la mort la va vèncer per sempre: «Ressuscitant va destruir la mort i va renovar la vida» (Pregària eucarística IV). La Pasqua de Crist és la victòria definitiva sobre la mort, perquè ell ha transformat la seva mort en un acte suprem d’amor. Va morir per amor! I en l’eucaristia, ell vol comunicar-nos aquest amor seu pasqual, victoriós. Si la rebem amb fe, també nosaltres podrem estimar de veritat Déu i el proïsme, podrem estimar com ell ens ha estimat a nosaltres, donant la vida.

Si l’amor de Crist és en mi, puc donar-me plenament als altres, amb la certesa interior que si l’altre em volgués fer mal jo no moriré, sinó que em defensaria. Els màrtirs han donat la seva vida per aquesta certesa de la victòria de Crist sobre la mort. Només si experimentem aquest poder de Crist, el poder del seu amor, serem realment lliures per donar-nos sense por. Això és la missa: entrar en aquesta passió, mort, resurrecció, ascensió de Jesús. Quan anem a missa és com si anéssim al calvari, igual. Però ara penseu: Nosaltres en el moment de la missa anem al calvari —imaginem-nos-ho— i sabem que aquell home d’allí és Jesús. I sabent això ens permetem xerrar, fer fotografies, fer una mica d’«espectacle»? No! Perquè és Jesús! Nosaltres segur que estarem en silenci, amb el plor i l’alegria de ser salvats. Quan entrem a l’església per celebrar la missa, pensem això: entro al calvari, on Jesús dóna la seva vida per mi. I així desapareix l’espectacle, desapareixen les xafarderies, els comentaris i totes les coses que ens allunyen d’aquesta cosa tan bonica que és la missa, el triomf de Jesús.

Penso que ara queda més clar que la Pasqua es fa present i opera cada vegada que celebrem la missa, aquest és el sentit del memorial. La participació en l’eucaristia ens fa entrar en el Misteri pasqual de Crist, ens fa passar amb ell de la mort a la vida, allí, al calvari. La missa és refer el calvari, no és un espectacle.

Traducció inicial de Josep M. Torrents Sauvage, per a www.catalunyareligio.cat, revisada

Descarregar document

 

Catequesis del Papa

La santa missa: 2. La missa és pregària

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuem amb les catequesis sobre la santa missa. Per entendre bé la bellesa de la celebració eucarística, m’agradaria començar per un aspecte molt senzill: la missa és una oració, de fet és la pregària per excel·lència, la més alta, la més sublim, i al mateix temps la més «concreta». Perquè és l’encontre d’amor amb Déu mitjançant la seva Paraula i el cos i la sang de Jesús. És un encontre amb el Senyor.

Primer, però, hem de respondre a una pregunta. Què és realment la pregària? És sobretot diàleg, relació personal amb Déu. L’home va ser creat com un ésser amb relació personal amb Déu que troba la seva plena realització només en l’encontre amb el Creador. La vida és un camí vers l’encontre definitiu amb el Senyor.

El Llibre del Gènesi afirma que l’home ha estat creat a imatge i semblança de Déu, que és Pare, Fill i Esperit Sant, una relació perfecta d’amor que és unitat. A partir d’aquí podem comprendre que tots nosaltres hem estat creats per formar part d’una relació perfecta d’amor, en un donar-se i rebre continuat per a poder trobar així la plenitud del nostre ser.

Quan Moisès, davant la bardissa ardent, rep la crida de Déu, li pregunta quin és el seu nom. I què respon Déu?: «Jo sóc el qui sóc» (Ex 3,14). Aquesta expressió, en el seu sentit original, expressa presència i favor, i de fet de seguida Déu afegeix: «El Senyor, el Déu dels vostres pares, el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob» (v. 15). Així Crist també, quan crida els seus deixebles, els crida perquè estiguin amb ell. Aquesta és, doncs, la gràcia més gran: poder experimentar que la missa, l’eucaristia, és el moment privilegiat per estar amb Jesús, i, per mitjà d’ell, amb Déu i amb els germans.

Pregar, com qualsevol diàleg veritable, és també saber estar en silenci —en els diàlegs hi ha moments de silenci—, en silenci junt amb Jesús. I quan nosaltres anem a missa, potser arribem cinc minuts abans i comencem a xerrar amb el qui tenim al costat nostre. Però no és hora de xerrar: és el moment del silenci per a preparar-se per al diàleg. És el moment de recollir-se en el cor per a preparar-se per a l’encontre amb Jesús. El silenci és molt important! Recordeu el que us vaig dir la setmana passada: no anem a un espectacle, anem a trobar-nos amb el Senyor i el silenci ens prepara i ens acompanya. Quedar-se en silenci junt amb Jesús. I del silenci misteriós de Déu en brolla la seva Paraula que ressona en el nostre cor. Jesús mateix ens ensenya com és realment possible «estar» amb el Pare i ens ho demostra amb la seva pregària. Els Evangelis ens mostren Jesús que es retira a llocs apartats per pregar; els deixebles, veient aquesta seva íntima relació amb el Pare, senten el desig de poder-hi participar, i li demanen: «Senyor, ensenya’ns a pregar» (Lc 11,1). Ho hem sentit en la primera Lectura, al començament de l’audiència. Jesús respon que el primer que cal per pregar és saber dir «Pare». Estiguem atents: si jo no sóc capaç de dir a Déu «Pare», no sóc capaç de pregar. Hem d’aprendre a dir «Pare», és a dir, posar-se en la seva presència amb confiança filial. Però per a poder aprendre, cal reconèixer humilment que necessitem ser instruïts, dir amb simplicitat: Senyor, ensenya’m a pregar.

Aquest és el primer punt: ser humils, reconèixer-se fills, reposar en el Pare, refiar-se d’ell. Per entrar en el Regne dels cels cal fer-se petits com els infants, en el sentit que els infants saben confiar, saben que algú es cuidarà d’ells, del que menjaran, del que es posaran, etc. (cf. Mt 6,25-32). Aquesta és la primera actitud: fe i confiança, com el nen envers els pares; saber que Déu es recorda de tu, que es preocupa per tu, per tu, per mi, per tots.

La segona actitud, que també és pròpia dels infants, és deixar-se sorprendre. El nen fa sempre mil preguntes perquè vol descobrir el món; i fins i tot es meravella per les coses més petites perquè tot és nou per a ell. Per entrar en el Regne del cel cal deixar-se sorprendre. En la nostra relació amb el Senyor, en la pregària pregunto si ens deixem meravellar o si pensem que la pregària és parlar amb Déu com ho fan els lloros. No, és fiar-se i obrir el cor per deixar-se sorprendre. Ens deixem sorprendre sempre per Déu que és el Déu de les sorpreses? Perquè l’encontre amb el Senyor és sempre un encontre viu, no és un encontre de museu. És un encontre viu i nosaltres anem a missa, no a un museu. Anem a un encontre amb el Senyor.

A l’Evangeli es parla d’un tal Nicodem (Jn 3,1-21), un home gran, una autoritat a Israel, que s’acosta a Jesús per conèixer-lo; i el Senyor li parla de la necessitat de «néixer de dalt» (cf. v. 3). Però què vol dir això? Es pot «néixer de nou»? Tornar a tenir el gust, la joia, la meravella de la vida, és possible davant tantes tragèdies? Aquesta és una pregunta fonamental de la nostra fe i aquest és el desig de cada creient autèntic: el desig de renéixer, la joia de començar de nou. Nosaltres el tenim, aquest desig? Cada un de nosaltres té les ganes de renéixer sempre per trobar el Senyor? Teniu aquest desig vosaltres? De fet es pot perdre fàcilment perquè, per culpa de tantes activitats, de tants projectes per dur a la pràctica, finalment ens queda poc temps i perdem de vista el que és fonamental: la nostra vida del cor, la nostra vida espiritual, la nostra vida que és l’encontre amb el Senyor en la pregària.

Ell és la víctima que expia els nostres pecats, i no tan sols els nostres, sinó els del món sencer

De veritat, el Senyor ens sorprèn mostrant-nos que ell ens estima fins i tot en les nostres febleses. Jesucrist «és la víctima que expia els nostres pecats, i no tan sols els nostres, sinó els del món sencer» (1Jn 2,2). Aquest do, font de veritable consol —el Senyor ens perdona sempre —, consola, és un veritable consol, és un do que ens ha estat donat a través de l’eucaristia, aquell banquet nupcial en el qual l’Espòs es troba amb la nostra fragilitat. ¿Puc dir que quan combrego a missa, el Senyor es troba amb la meva fragilitat? Sí! Ho podem dir perquè això és veritat! El Senyor es troba amb la nostra fragilitat per portar-nos a la primera crida: la de ser a imatge i semblança de Déu. Aquest és l’esperit de l’eucaristia, això és la pregària.

Traducció inicial de Josep M. Torrents Sauvage, per a www.catalunyareligio.cat, revisada

Descarregar arxiu

Catequesis del Papa

La santa missa: 1. Introducció

Estimats germans i germanes, bon dia!

Comencem avui una nova sèrie de catequesis, que es fixarà en el «cor» de l’Església, és a dir l’Eucaristia. Per a nosaltres cristians és fonamental comprendre bé el valor i el significat de la santa missa, per viure sempre més plenament la nostra relació amb Déu.

No podem oblidar el gran nombre de cristians que, arreu del món, al llarg de dos mil anys d’història, han resistit fins a la mort per defensar l’Eucaristia; i quants, fins i tot avui, posen en risc la seva vida per a poder participar en la missa dominical. L’any 304, durant les persecucions de Dioclecià, un grup de cristians del nord de l’Àfrica van ser sorpresos mentre celebraven la missa en una casa, i van ser arrestats. El procònsol romà, durant l’interrogatori, els va preguntar per què ho havien fet sabent que estava absolutament prohibit. I ells van respondre: «Sense el diumenge no podem viure», la qual cosa significa: si no podem celebrar l’Eucaristia no podem viure, la nostra vida cristiana moriria.

De fet, Jesús va dir als seus deixebles: «Si no mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no teniu vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna i jo el ressuscitaré el darrer dia» (Jn 6,53-54).

A aquells cristians del nord de l’Àfrica els van matar perquè celebraven l’Eucaristia. Han deixat el testimoni que es pot renunciar a la vida terrenal per l’Eucaristia, perquè ella ens dóna la vita eterna fent-nos participar de la victòria de Crist sobre la mort. Aquest és un testimoni que ens interpel·la a tots i que ens demana una resposta sobre què significa per a cada un de nosaltres participar en el sacrifici de la missa i atansar-nos a la taula del Senyor. ¿Estem buscant aquella font d’on «brolla aigua viva» per a la vida eterna, que fa de la nostra vida un sacrifici espiritual de lloança i d’acció de gràcies i que fa de nosaltres un sol cos amb el Crist? Aquest és el sentit més profund de la santa Eucaristia, que significa «agraïment»: gràcies a Déu Pare, Fill i Esperit Sant que ens implica i ens transforma en la seva comunió d’amor.

En les properes catequesis m’agradaria donar resposta a algunes preguntes importants sobre l’Eucaristia i la missa, per redescobrir, o descobrir, com a través d’aquest misteri de la fe resplendeix l’amor de Déu.

El Concili Vaticà II va tenir el gran desig de portar els cristians a comprendre la grandesa de la fe i la bellesa de l’encontre amb Crist. Per aquesta raó calia en primer lloc actuar, guiats per l’Esperit Sant, fent una adequada renovació de la litúrgia, perquè l’Església en viu contínuament i es renova gràcies a ella.

Un tema central que els Pares conciliars van destacar és la formació litúrgica dels fidels, indispensable per a una veritable renovació. I aquesta és la finalitat d’aquest cicle de catequesis que avui comencem: créixer en el coneixement del gran do que Déu ens ha donat en l’Eucaristia.

L’Eucaristia és un esdeveniment meravellós en el qual Jesucrist, que és la nostra vida, es fa present. Participar en la missa «és viure una altra vegada la passió i la mort redemptora del Senyor. És una teofania: el Senyor es fa present sobre l’altar per ser ofert al Pare per la salvació del món» (Homilia en la santa missa, Casa Santa Marta, 10 febrer 2014). El Senyor és aquí amb nosaltres, present. Moltes vegades nosaltres hi anem, observem les coses, xerrem entre nosaltres mentre el sacerdot celebra l’Eucaristia… i no celebrem a prop d’ell. Però és el Senyor! Si avui vingués aquí el President de la República o alguna persona molt important del món, segur que tots estaríem a prop seu, voldríem saludar-lo. Però pensa: quan tu vas a missa, allí hi ha el Senyor! I tu estàs distret. És el Senyor! Hem de pensar en això. «Pare, és que les misses són avorrides!» «Però què dius, el Senyor és avorrit?» «No, no, la missa no, els sacerdots» «Ah, que es converteixin els sacerdots, però el Senyor és allí!» Entesos? No ho oblideu. «Participar en la missa és viure una altra vegada la passió i la mort redemptora del Senyor.»

Intentem ara fer-nos algunes preguntes senzilles. Per exemple, per què es fa el senyal de la creu i l’acte penitencial a l’inici de la missa? Aquí voldria obrir un altre parèntesi. Heu vist com fan els nens el senyal de la creu? Tu no saps què fan, si és el senyal de la creu o un dibuix. Fan així [fa un gest confús]. Cal ensenyar els nens a fer bé el senyal de la creu. Així comença la missa, així comença la vida, així comença el dia. Això vol dir que nosaltres hem estat redimits amb la creu del Senyor. Mireu els nens i ensenyeu-los a fer bé el senyal de la creu. I aquelles lectures, a la missa, per què hi són? Per què els diumenges es llegeixen tres lectures i els altres dies dues? Per què hi són, què significa la lectura de la missa? Per què es llegeixen i què fan? O bé, per què en un altre moment el sacerdot que presideix la celebració diu: «Amunt el cors?» No diu: «Amunt els nostres mòbils per fer la fotografia!» No, això és una cosa lletja! Us he de dir que em fa molta tristesa quan celebro aquí a la plaça o a la basílica i veig tants telèfons mòbils, no sols dels fidels, també d’alguns sacerdots i també bisbes. Per favor! La missa no és un espectacle: és anar a trobar la passió i la resurrecció del Senyor. Per això el sacerdot diu: «Amunt els cors.» Què vol dir això? Recordeu-ho: fora mòbils.

És molt important tornar als fonaments, redescobrir el que és essencial, a través del que es toca i es veu en la celebració dels sagraments. La petició de l’apòstol sant Tomàs (cf. Jn 20,25), de poder veure i tocar les ferides dels claus en el cos de Jesús, és el desig de poder d’alguna manera «tocar» Déu per creure en ell. El que sant Tomàs demana al Senyor és el que tots nosaltres necessitem: veure’l, tocar-lo per poder-lo reconèixer. Els sagraments satisfan aquesta necessitat humana. Els sagraments, i la celebració eucarística de manera particular, són els signes de l’amor de Déu, els camins privilegiats per trobar-nos amb ell.

Així, a través d’aquestes catequesis que comencen avui, m’agradaria descobrir juntament amb vosaltres la bellesa que s’amaga en la celebració eucarística, i que, un cop desvetllada, dóna sentit ple a la vida de cadascú. Que la Mare de Déu ens acompanyi en aquest nou tram de camí. Gràcies.

Traducció inicial de Josep M. Torrents Sauvage, per a www.catalunyareligio.cat, revisada

 

Descarregar document

Catequesis del Papa

38. L’esperança cristiana: El paradís, meta de la nostra esperança

Estimats germans i germanes, bon dia!

Aquesta és la darrera catequesi sobre el tema de l’esperança cristiana, que ens ha acompanyat des del començament d’aquest any litúrgic. I acabaré parlant del paradís, com a objectiu de la nostra esperança.

Paradís és una de les darreres paraules pronunciades per Jesús a la creu, quan es va adreçar al bon lladre. Aturem-nos un moment en aquesta escena. A la creu, Jesús no està sol. Al costat seu, a dreta i esquerra, hi ha dos malfactors. Potser, en passar davant d’aquelles tres creus plantades al Gòlgota, algú va deixar anar un sospir d’alleujament, pensant que finalment s’havia fet justícia condemnant a mort persones com aquestes.

Al costat de Jesús hi ha també un reu convicte: un que reconeix haver merescut aquell terrible suplici. L’anomenem el «bon lladre», que, oposant-se a l’altre, diu: nosaltres rebem el que hem merescut pels nostres actes (cf. Lc 23,41).

Al Calvari, aquell divendres tràgic i sant, Jesús arriba al final de la seva encarnació, de la seva solidaritat amb nosaltres pecadors. Allí es realitza el que el profeta Isaïes havia dit del Servent sofrent: «Ha estat comptat entre els malfactors» (53,12; cf. Lc 22,37).

És allí, al Calvari, on Jesús té l’última cita amb un pecador, per obrir-li també a ell les portes del seu Regne. Això és interessant: és l’única vegada que la paraula paradís apareix als evangelis. Jesús el promet a un «pobre diable». Des de l’arbre de la creu ha tingut el valor de respondre a la més humil de les sol·licituds: «Recorda’t de mi quan arribis al teu regne» (Lc 23,42). No tenia bones obres per presentar, no tenia res, però es refia de Jesús, a qui reconeix com innocent, bo, tan diferent d’ell (cf. v. 41). N’hi va haver prou amb aquella paraula d’humil penediment per tocar el cor de Jesús.

El bon lladre ens recorda la nostra veritable condició davant Déu: que nosaltres som els seus fills, que ell té compassió de nosaltres, que ell es troba desarmat cada vegada que nosaltres manifestem que trobem a faltar el seu amor. A les habitacions de tants hospitals o a les cel·les de les presons aquest miracle es repeteix infinitat de vegades: no hi ha ningú, per més malament que hagi viscut, a qui només li quedi la desesperació i que li sigui prohibit el perdó. Davant Déu tots ens presentem amb les mans buides, una mica com el publicà de la paràbola que s’atura a pregar a l’entrada del temple (cf. Lc 18,13). I cada vegada que un home, fent l’últim examen de consciència de la seva vida, descobreix que les seves mancances superen les bones obres, no s’ha de desanimar, sinó confiar-se a la misericòrdia de Déu. I això ens dona esperança, això ens obre el cor!

Déu és Pare, i fins al darrer moment espera el nostre retorn. Al fill pròdig que retorna, quan comença a confessar les seves culpes, el pare li tanca la boca amb una abraçada (cf. Lc 15,20). Així és Déu: així ens estima!

El paradís no és un conte de fades, i encara menys un jardí encantat. El paradís és l’abraçada de Déu, Amor infinit, i hi entrem gràcies a Jesús, que ha mort a la creu per nosaltres. On hi ha Jesús hi ha la misericòrdia i la felicitat; sense ell hi ha el fred i les tenebres. A l’hora de la mort, el cristià repeteix a Jesús: «Recorda’t de mi.» I encara que no hi hagi ningú que ens recordi, Jesús és al nostre costat. Vol portar-nos al lloc més bonic que existeix. Ens vol portar allí amb el poc o molt de bé que hàgim fet en la nostra vida, perquè no hi ha res que es perdi del que ell havia redimit. I a la casa del Pare portarà també tot el que encara necessitem canviar: les mancances i els errors d’una vida sencera. Aquest és l’objectiu de la nostra existència: que tot el que s’ha fet es transformi en amor.

Si creiem això, la mort deixa de fer por, i podem esperar també anar-nos-en d’aquest món amb serenitat, plens de confiança. Qui ha conegut Jesús, no té por de res. I també nosaltres podrem repetir les paraules de l’ancià Simeó, beneït ell també per l’encontre amb el Crist, després d’una vida sencera plena d’esperança: «Ara Senyor, deixa que el teu servent se’n vagi en pau, com li havies promès. Els meus ulls han vist el Salvador» (Lc 2,29-30).

I en aquell moment final no ens caldrà res més, no veurem les coses de manera confusa. No plorarem més inútilment, perquè tot ha passat, fins i tot les profecies i el coneixement. Però l’amor no, l’amor dura per sempre. Perquè «l’amor no passarà mai» (cf. 1Co 13,8).

Traducció inicial de Josep M. Torrents Sauvage, per a www.catalunyareligio.cat, revisada

 

Descarregar document

 

 

Catequesis del Papa

37. L’esperança cristiana: feliços els morts que moren en el Senyor

Estimats germans i germanes, bon dia!

Avui voldria contrastar l’esperança cristiana amb la realitat de la mort, una realitat que la nostra civilització moderna tendeix a fer desaparèixer. Així, quan arriba la mort, per als qui ens són propers o per a nosaltres mateixos, trobem que no estem preparats, privats també d’un «vocabulari» amb paraules adequades per esbossar el camí al voltant del seu misteri, que sempre existeix. Això no obstant, els primers signes de la civilització humana han passat per aquest enigma. Podríem dir que l’home ha nascut amb el culte als morts.

Altres civilitzacions, anteriors a la nostra, han tingut el valor de mirar-la a la cara. Era un fet explicat pels vells a les noves generacions, com una realitat ineludible que obligava l’home a viure per a quelcom absolut. Diu el salm 90: «Ensenya’ns a comptar els nostres dies per obtenir la saviesa del cor» (v. 12). Comptant els nostres dies, el cor esdevé savi! Són paraules que ens porten a un realisme sa que fa fora els deliris d’omnipotència. Què som nosaltres? Som «gairebé res», diu un altre salm (cf. 88,48); els nostres dies passen molt de pressa: encara que visquéssim cent anys, a la fi ens semblarà que tot ha estat com un alè. Tantes vegades he sentit dir a la gent gran: «La vida m’ha passat com un alè.»

Així la mort despulla la nostra vida. Ens fa descobrir que els nostres actes d’orgull, de ràbia i d’odi eren vanitat, pura vanitat. Ens sembla lamentable no haver estimat prou i no haver cercat allò que era essencial. I, al contrari, veiem les coses realment bones que hem sembrat: les persones per a les quals ens hem sacrificat i que ara ens donen la mà.

Jesús ha il·luminat el misteri de la nostra mort. Amb el seu comportament, ens autoritza a sentir-nos tristos quan una persona estimada se’ns en va. Ell es va commoure «profundament» davant la tomba de l’amic Llàtzer, i «començà a plorar» (Jn 11,35). Amb aquesta actitud seva, sentim Jesús molt proper, germà nostre. Ell plorava pel seu amic Llàtzer.

I llavors Jesús prega al Pare, font de la vida, i mana a Llàtzer que surti fora del sepulcre. I així s’esdevé. L’esperança cristiana es fonamenta en aquesta actitud que Jesús assumeix contra la mort humana: és present en la creació, però és una escapçada que destrueix el designi d’amor de Déu, i el Salvador ens en vol guarir.

En altres llocs els evangelis expliquen que un pare té la filla molt malalta, i s’adreça amb fe a Jesús perquè la salvi (cf. Mc 5,21-24.35-43). No hi ha figura més commovedora que la d’un pare o una mare amb un fill malalt. I immediatament Jesús se’n va amb aquell home, que es deia Jaire. En algun moment arriba algú de la casa de Jaire i li diu que la nena s’ha mort i que ja no cal molestar el Mestre. Però Jesús diu a Jaire: «No tinguis por; tingues només fe» (Mc 5,36). Jesús sap que aquell home està temptat de reaccionar amb ràbia i desesperació, perquè s’ha mort la filla, i li recomana que mantingui encesa la petita flama que hi ha en el seu cor: la fe. «No tinguis por; tingues només fe.» «No tinguis por, només cal que mantinguis encesa aquella flama!» I després, arribats a casa, despertarà la nena de la mort i la tornarà viva als seus estimats.

Jesús ens posa en aquesta «cresta» de la fe. A Marta, que plora per la mort del seu germà Llàtzer, l’enfronta a la llum d’un dogma: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més. ¿Ho creus, això?» (Jn 11,25-26). És el que Jesús repeteix a cadascun de nosaltres, cada vegada que la mort ve a destrossar el teixit de la vida i dels afectes. Tota la nostra existència es juga aquí, entre el vessant de la fe i el precipici de la por. Jesús diu: «Jo no sóc la mort, jo sóc la resurrecció i la vida, ho creus tu això? Tu t’ho creus?» Nosaltres, que avui som aquí a la plaça, ho creiem això?

Tots som petits i indefensos davant el misteri de la mort. Però, quin do tenim si en aquell moment tenim guardada en el cor la flama de la fe! Jesús ens donarà la mà, tal com va agafar la mà de la filla de Jaire, i repetirà altra vegada: «Talità kum», ‘Nena, aixeca’t!’ (Mc 5,41). Ens ho dirà a nosaltres, a cada un de nosaltres: «Alça’t, aixeca’t!» Us convido, ara a tancar els ulls i a pensar en aquell moment: el de la nostra mort. Que cada un de nosaltres pensi en la pròpia mort i s’imagini aquell moment que arribarà, quan Jesús ens donarà la mà i ens dirà: «Vine, vine amb mi, aixeca’t.» Allí s’acabarà l’esperança i serà la realitat, la realitat de la vida. Penseu-ho bé: Jesús mateix vindrà a cada un de nosaltres i ens donarà la mà, amb la seva tendresa, amb la seva bondat, el seu amor. Que cadascú repeteixi en el seu cor la paraula de Jesús: «Aixeca’t, vine. Aixeca’t, vine. Aixeca’t, creix!”»

Aquesta és la nostra esperança davant la mort. Per a qui creu, és una porta que s’obre de bat a bat; per a qui dubta, és un raig de llum que surt d’una porta que no s’ha tancat completament. Però per a tots nosaltres serà una gràcia, quan aquesta llum de l’encontre amb Jesús ens il·luminarà.

Traducció inicial de Josep M. Torrents Sauvage, per a www.catalunyareligio.cat, revisada

Descarrega document adjunt

Catequesis del Papa

36. L’esperança cristiana: l’espera vigilant

Estimats germans i germanes, bon dia!

Avui voldria aturar-me en la dimensió de l’esperança, que és l’espera vigilant. El tema de la vigilància és un dels fils conductors del Nou Testament. Jesús predica als seus deixebles: «Estigueu a punt, amb el cos cenyit i les llànties enceses. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces, per obrir la porta tan bon punt arribi i truqui» (Lc 12,35-36).

En aquest temps que segueix a la resurrecció de Jesús, en el qual s’alternen de manera continuada moments de serenitat amb altres d’angoixants, els cristians no es rendeixen mai. L’Evangeli recomana ser com els servents que no van mai a dormir fins que el seu cap no torna. Aquest món exigeix la nostra responsabilitat i nosaltres l’assumim completa i amb amor. Jesús vol que la nostra existència sigui treballosa, que mai no abaixem la guàrdia, per acollir amb gratitud i estupor cada nou dia que Déu ens regala. Cada matí és una pàgina en blanc que el cristià comença a escriure amb obres de bé. Nosaltres hem estat ja salvats per la redempció de Jesús, però ara esperem la manifestació plena de sa senyoria: quan finalment Déu sigui tot en tots (cf. 1Co 15,28). Res no és més cert en la fe dels cristians que aquesta «cita», aquesta cita amb el Senyor, quan ell vingui. I quan aquest dia arribi, nosaltres, els cristians, volem ser com aquells servents que van passar la nit amb el cos cenyit i les llànties enceses: cal estar a punt per a la salvació que arriba, a punt per a l’encontre. Heu pensat, vosaltres, com serà l’encontre amb Jesús, quan ell vingui? Serà una abraçada, una alegria enorme, una gran alegria! Hem de viure a l’espera d’aquest encontre.

El cristià no està fet per al tedi, sinó per a la paciència. Sap que també en la monotonia d’alguns dies sempre iguals s’amaga un misteri de gràcia. Hi ha persones que amb la perseverança del seu amor es converteixen en pous que reguen el desert. Res no passa en va i cap situació en la qual un cristià es trobi immers no és completament resistent a l’amor. Cap nit no és tan llarga com per a fer oblidar l’alegria de l’aurora. I com més fosca és la nit, més propera és l’aurora. Si romanem units a Jesús, el fred dels moments difícils no ens paralitza; i si també en el món sencer es predica contra l’esperança, si diu que el futur portarà només núvols foscos, el cristià sap que en aquest mateix futur hi ha el retorn de Crist. Quan passarà, ningú no ho sap, però el pensament que al final de la nostra història hi ha Jesús misericordiós serveix per a tenir confiança i per a no maleir la vida. Tot se salvarà. Tot. Sofrirem, hi haurà moments que suscitaran ràbia i indignació, però la dolça i potent memòria de Crist allunyarà la temptació de pensar que aquesta vida està malament.

Després d’haver conegut Jesús, nosaltres no podem fer cap altra cosa que escrutar la història amb confiança i esperança. Jesús és com una casa i nosaltres som a dins i des de les finestres d’aquesta casa mirem el món. Per això no ens taquem en nosaltres mateixos, no lamentem amb malenconia un passat que sembla daurat, sinó que mirem sempre endavant, a un futur que no és només obra de les nostres mans, sinó que sobretot és una preocupació constant de la providència de Déu. Tot allò que és opac un dia es convertirà en llum.

I pensem que Déu no es desmenteix a ell mateix. Mai. Déu no desil·lusiona mai. La seva voluntat amb nosaltres no és confusa, sinó que és un projecte de salvació ben delineat: «Déu […] vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat» (1Tm 2,3-4). Per això, no ens abandonem al fluir dels esdeveniments amb pessimisme, com si la història fos un tren del qual se n’ha perdut el control. La resignació no és una virtut cristiana. Com no és de cristians aixecar les espatlles o abaixar el cap davant un destí que ens sembla ineludible.

Aquells que tenen esperança en el món mai no són persones submises. Jesús ens recomana esperar-lo sense estar de braços creuats: «Feliços aquells servents que el senyor, quan arribi, trobi vetllant» (Lc 12,37). No hi ha constructor de pau que a fi de comptes no hagi compromès la seva pau personal assumint els problemes dels altres. La persona submisa no és constructora de pau, sinó que és gandula, vol estar còmoda. Mentre que el cristià és constructor de pau quan arrisca, quan té el coratge d’arriscar per a portar el bé, el bé que Jesús ens ha donat, ens ha donat com un tresor.

Cada dia de la nostra vida hem de repetir aquella invocació que els primers deixebles, en la seva llengua aramea, expressaven amb les paraules Marana tha i que trobem en el darrer verset de la Bíblia: «Vine, Senyor Jesús» (Ap 22,20). És el retorn de cada existència cristiana: en el nostre món no tenim necessitat de res més que una carícia de Crist. Quin do si, en la pregària, en els dies difícils d’aquesta vida, sentim la seva veu que respon i ens assegura: «Vinc de seguida» (Ap 22,7)!

Descarrega document adjunt

Catequesis del Papa

35. L’esperança cristiana: missioners d’esperança avui

Estimats germans i germanes, bon dia!

En aquesta catequesi vull parlar del tema «Missioners d’esperança avui». Estic content de fer-ho al començament del mes d’octubre, que a l’Església està dedicat de manera particular a la missió, i també en la festa de Sant Francesc d’Assís, que va ser un gran missioner d’esperança!

De fet, el cristià no és un profeta de la desgràcia. Nosaltres no som profetes de la desgràcia. L’essència del seu missatge és l’oposat, l’oposat a la desgràcia: és Jesús, mort per amor i que Déu va ressuscitar el matí de Pasqua. Aquest és el nucli de la fe cristiana. Si els Evangelis acabessin amb l’enterrament de Jesús, la història d’aquest profeta seria una més de les moltes biografies de personatges heroics que han donat la seva vida per un ideal. L’Evangeli seria aleshores un llibre edificant, fins i tot ple de consol, però no seria un anunci d’esperança.

Però els Evangelis no s’acaben amb el Divendres Sant, van més enllà; i és aquest fragment que segueix allò que transforma les nostres vides. Els deixebles de Jesús estaven desanimats després de la seva crucifixió; aquella roca rodolada davant la porta del sepulcre havia tancat també els tres anys emocionants viscuts per ells amb el Mestre de Natzaret. Semblava que tot s’hagués acabat, i alguns, decebuts i espantats, se n’estaven ja anant de Jerusalem.

Però Jesús ressuscita! Aquest fet inesperat capgira i subverteix el pensament i el cor dels deixebles, perquè Jesús no ressuscita només per a ell mateix, com si la seva resurrecció fos una prerrogativa de la qual n’estigués gelós: si puja cap al Pare és perquè vol que la seva resurrecció sigui participada per tots els éssers humans, i arrossegui cap a dalt tota criatura. I el dia de Pentecosta els deixebles seran transformats per l’alè de l’Esperit Sant. No tindran només una bona notícia per portar-la a tothom, sinó que seran ells mateixos diferents de com eren abans, com si haguessin renascut a una vida nova. La resurrecció de Jesús ens transforma amb la força de l’Esperit Sant. Jesús és viu, està viu enmig nostre, està viu i té aquella força capaç de transformar.

Que n’és, d’agradable, pensar que som anunciadors de la resurrecció de Jesús no sols amb paraules, sinó amb els fets i amb el testimoniatge de la vida! Jesús no vol deixebles capaços només de repetir fórmules apreses de memòria. Vol testimonis: persones que comuniquen esperança amb la seva manera d’acollir, de somriure, d’estimar. Sobretot d’estimar: perquè la força de la resurrecció fa els cristians capaços d’estimar fins i tot quan l’amor sembla haver perdut els motius. És un «més» que habita l’existència cristiana, i que no s’explica simplement amb la força de l’esperit o amb un major optimisme. La fe, l’esperança nostra, no és sols un optimisme; és una altra cosa, més! És com si els creients fossin persones amb un «bocí de cel» més damunt del cap. És bonic això: nosaltres som persones amb un bocí de cel a més damunt del cap, acompanyats per una presència que ningú no pot ni tan sols endevinar.

Així, la tasca dels cristians en aquest món és obrir espais de salvació, com cèl·lules de regeneració capaces de tornar la limfa al que semblava perdut per sempre. Quan el cel està ben ennuvolat, és una benedicció que sap parlar del sol. El veritable cristià és així: no queixós i enrabiat, sinó convençut, per la força de la resurrecció, que cap mal no és infinit, que no hi ha cap nit que no tingui fi, que no hi ha cap home que estigui definitivament equivocat, que no hi ha cap odi que no pugui ser vençut per l’amor.

És cert, a vegades els deixebles pagaran un preu car per aquesta esperança que Jesús els ha donat. Pensem en molts cristians que no van abandonar el seu poble quan va arribar el temps de la persecució. Es van quedar allí, on era incert el futur, on no podien fer projectes de cap mena, es van quedar esperant en Déu. Pensem en els nostres germans, en les nostres germanes de l’Orient Mitjà que donen testimoniatge d’esperança i també ofereixen la vida per aquest testimoniatge. Aquests són cristians autèntics! Aquests porten el cel en el cor, miren més enllà, sempre més enllà. El qui ha tingut la gràcia d’abraçar la resurrecció de Jesús pot esperar l’inesperable. Els màrtirs de tots els temps, amb la seva fidelitat a Crist, estan dient que la injustícia no és la darrera paraula en la vida. En Crist ressuscitat podem continuar esperant. Els homes i les dones que tenen un «per què viure?» resisteixen més que els altres en temps de desgràcia. Però qui té Crist al seu costat realment no té por de res. I per això els cristians, els veritables cristians, no són mai homes fàcils i complaents. La seva bondat no es pot confondre amb un sentit d’inseguretat i de submissió. Sant Pau exhorta Timoteu a sofrir per l’evangeli, i diu: «Déu no ens ha donat un esperit de timidesa, sinó de força, de caritat i de prudència» (2Tm 1,7). Caiguts, s’aixequen sempre.

Heus aquí, estimats germans i germanes, per què el cristià és un missioner d’esperança. No pel seu mèrit, sinó gràcies a Jesús, el gra que, caigut a la terra, mor i porta molt de fruit (cf. Jn 12,24).

Traducció inicial de Josep M. Torrents per a www.catalunyareligio.cat, revisada

Descarrega document

Catequesis del Papa

34. L’esperança cristiana: els enemics de l’esperança

Benvolguts germans i germanes, bon dia!

En aquest temps nosaltres parlem de l’esperança, però avui voldria reflexionar amb vosaltres sobre els enemics de l’esperança. Perquè l’esperança té els seus enemics: com tot allò que és bo en aquest món, que té els seus enemics. I m’ha vingut a la memòria l’antic mite de la caixa de Pandora: l’obertura de la caixa desencadena molts desastres per a la història del món. Però pocs recorden la darrera part de la història, que obre una escletxa de llum: després que tots els mals sortissin de la caixa, un do minúscul sembla agafar revenja davant tot el mal que s’estenia. Pandora, la dona que tenia la caixa sota custòdia, el veu el darrer: els grecs l’anomenen elpís, que vol dir ‘esperança’. Aquest mite ens explica per què és tan important per a la humanitat l’esperança. No és cert que «mentre hi ha vida hi ha esperança», com s’acostuma a dir. Com a molt és al contrari: és l’esperança qui manté en peu la vida, qui la protegeix, qui la custodia i qui la fa créixer. Si els homes no haguessin conreat l’esperança, si no s’haguessin aferrat a aquesta virtut, mai no haurien sortit de les cavernes i no haurien deixat petjada de la història en el món. És el més diví que pot existir en el cor de l’home.

Un poeta francès —Charles Péguy— ens va deixar pàgines esplèndides sobre l’esperança (cf. El pòrtic del misteri de la segona virtut). Ell diu de manera poètica que Déu no se sorprèn gaire de la fe dels éssers humans, ni de la seva caritat, sinó que allò que realment l’omple de meravella i admiració és l’esperança de la gent: «Que els pobres fills» —escriu— «vegin com van les coses i creguin que aniran millor demà.» La imatge del poeta recorda els rostres de molta gent que està de pas en aquest món —pagesos, pobres, obrers, migrants a la recerca d’un futur millor—, que ha lluitat de manera tenaç malgrat l’amargor d’un present difícil, ple de moltes proves, però animada per la confiança que els seus fills tindran una vida més justa i serena. Lluitaven pels fills, lluitaven en l’esperança.

L’esperança és l’impuls en el cor de qui va deixant la casa, la terra i a vegades familiars i parents —penso en els emigrants—, per a cercar una vida millor, més digna, per a ells mateixos i per als seus éssers estimats. I és també l’impuls en el cor de qui acull: el desig de trobar-se, de conèixer-se, de dialogar… L’esperança és l’impuls per a «compartir el viatge», perquè el viatge es fa en dos: els que venen a la nostra terra i nosaltres, que anem cap al seu cor, per a entendre’ls, per a entendre la seva cultura, la seva llengua. És un viatge a dues bandes, però sense esperança aquest viatge no es pot fer. L’esperança és l’impuls per a compartir el viatge de la vida, com ho recorda la Campanya de Càritas que inaugurem avui. Germans, no tinguem por de compartir el viatge! No tinguem por! No tinguem por de compartir l’esperança!

L’esperança no és virtut per a la gent amb l’estómac ple. Per això, des de sempre, els pobres són els primers portadors de l’esperança. I en aquest sentit podem dir que els pobres, també els captaires, són els protagonistes de la història. Per entrar en el món, Déu va tenir necessitat d’ells: de Josep i de Maria, dels pastors de Betlem. Durant la nit del primer Nadal, hi havia un món que dormia, acomodat sobre moltes certeses. Però els humils preparaven, en amagar-se, la revolució de la bondat. Eren pobres de tot, algun surava una mica per damunt del llindar de la supervivència, però eren rics del bé més preuat que hi ha en el món, és a dir, de les ganes de canvi. A vegades, haver-ho tingut tot en la vida és una desgràcia. Penseu en un jove al qual no se li ha ensenyat la virtut de l’espera i de la paciència, que no ha hagut de suar per a res, que als vint anys ja ha cremat les etapes, «sap ja com va el món»; ha estat destinat a la condemna pitjor: la de ja no desitjar res. Aquesta és la pitjor condemna. Tancar la porta als desitjos, als somnis. Sembla un jove i, en canvi, la tardor ja ha calat en el seu cor. Són els joves de tardor. Tenir l’ànima buida és el pitjor obstacle a l’esperança. És un risc del qual ningú no pot dir que n’està exclòs, perquè ser temptats contra l’esperança pot esdevenir-se fins i tot quan es recorre el camí de la vida cristiana. Els monjos de l’antiguitat van denunciar un dels pitjors enemics del fervor. Deien així: aquest «dimoni del migdia», que trencarà una vida de constància, precisament quan crema el sol. Aquesta temptació ens sorprèn quan menys l’esperem: els dies es tornen monòtons i avorrits, ja cap valor no sembla merèixer la fatiga. Aquesta actitud s’anomena peresa, que erosiona la vida de l’interior fins deixar-la com un embolcall buit.

Quan passa això, el cristià sap que aquesta condició s’ha de combatre, no s’ha d’accepta de manera passiva. Déu ens ha creat per a l’alegria i per a la felicitat i no per a crucificar-nos en pensaments melancòlics. Per això és important custodiar el cor mateix, oposant-nos a les temptacions d’infelicitat, que segurament no provinguin de Déu. I allí on les nostres forces podrien semblar dèbils i la batalla contra l’angoixa particularment dura, sempre podem recórrer al nom de Jesús. Podem repetir aquella pregària senzilla, de la qual trobem petjades també a l’Evangeli i que s’ha convertit en la pedra angular de moltes tradicions espirituals cristianes: «Senyor Jesucrist, Fill del Déu viu, tingueu pietat de mi, pecador!» Bonica pregària. «Senyor Jesucrist, Fill del Déu viu, tingueu pietat de mi, pecador!» Aquesta és una pregària d’esperança, perquè m’adreço a aquell que em pot obrir les portes i resoldre el problema i deixar-me mirar l’horitzó, l’horitzó de l’esperança.

Germans i germanes, no estem sols combatent contra la desesperança. Si Jesús va guanyar el món, és capaç de guanyar en nosaltres tot allò que s’oposa al bé. Si Déu està amb nosaltres, ningú no ens robarà aquesta virtut que necessitem absolutament per a viure. Ningú no ens robarà l’esperança. Anem endavant!

CRIDA

Em complau rebre els representants de Càritas, aquí reunits per a iniciar de manera oficial la campanya «Comparteix el viatge» —bonic lema de la vostra campanya—, que he volgut fer coincidir amb aquesta audiència. Dono la benvinguda als migrants, als qui demanen asil i als refugiats que, amb els treballadors de la Càritas italiana i d’altres organitzacions catòliques, són símbol d’una Església que cerca ser oberta, inclusiva, acollidora. Gràcies a tots pel vostre servei incansable. Vosaltres heu aplaudit ja, però ells es mereixen realment un gran aplaudiment, de tots! Amb el vostre compromís quotidià ens recordeu que Crist mateix ens demana acollir els nostres germans i germanes migrants i refugiats amb els braços oberts. Quan els braços estan oberts, estan llestos per a una abraçada sincera, per a una abraçada afectuosa, una abraçada envoltant, una mica com aquesta columnata de la Plaça, que representa l’Església mare que abraça a tots en compartir el viatge comú. Dono la benvinguda també als representants de moltes organitzacions de la societat civil compromesos en l’assistència a migrants i refugiats, que, amb Càritas, han donat el seu suport a la recollida de signatures per a una nova llei migratòria, més rellevant en el context actual. Sigueu tots benvinguts.

Descarrega document

Catequesis del Papa

33. L’esperança cristiana. Educar per a l’esperança

Benvolguts germans i germanes, bon dia!

La catequesi d’avui té com a tema «educar per a l’esperança». I per això empraré directament el «tu», imaginant que parlo com un educador, com un pare a un jove o a qualsevol persona disposada a aprendre.

Pensa allí on Déu t’ha plantat, espera! Espera sempre.

No et rendeixis a la nit: recorda que el primer enemic per derrotar no és fora teu, sinó dins. Per tant, no concedeixis espai als pensaments amargs, foscos. Aquest món és el primer miracle que Déu va fer i Déu ha posat a les nostres mans la gràcia de nous prodigis. La fe i l’esperança avancen juntes. Creu en l’existència de les veritats més altes i més boniques. Confia en Déu creador, en l’Esperit Sant que ho mou tot cap al bé, en l’abraçada de Crist que espera cada home al final de la seva existència; creu, ell t’espera. El món camina gràcies a la mirada de molts homes que han obert passos, que han construït ponts, que han somiat i cregut; fins i tot quan al seu voltant escoltaven paraules de mofa.

No pensis mai que la teva lluita aquí baix és del tot inútil. Al final de l’existència no ens espera el naufragi: en nosaltres batega una llavor absoluta. Déu no decep: si ha posat una esperança en els nostres cors, no vol destruir-la amb frustracions continuades. Tot neix per a florir en una eterna primavera. Déu també ens va fer per a florir. Recordo aquell diàleg del roure, que va demanar a l’ametller: «Parla’m de Déu.» I l’ametller va florir.

On sigui que estiguis, construeix! Si ets a terra, aixeca’t! Mai no et quedis caigut, aixeca’t, deixa que t’ajudin a aixecar-te. Si està assegut, posa’t en camí! Si l’avorriment et paralitza, foragita’l amb bones obres! Si et sents buit o desmoralitzat, demana que l’Esperit Sant ompli de nou el teu no-res. Obra la pau enmig dels homes, i no escoltis la veu de qui escampa odi i divisions. No escoltis aquestes veus. Els éssers humans, per molt diferents que siguin els uns dels altres, han estat creats per viure junts. Davant els contrastos, paciència: un dia descobriràs que cadascú és dipositari d’un bocí de veritat.

Estima les persones. Estima-les d’una en una. Respecta el camí de tots, tant si és lineal com si és dificultós, perquè cadascú té la seva història pròpia per explicar. Cada un de nosaltres té la seva història pròpia per explicar. Cada nen que neix és la promesa d’una vida que un cop més demostra ser més forta que la mort. Tot amor que sorgeix és un poder de transformació que anhela la felicitat. Jesús ens va lliurar una llum que il·lumina les tenebres: defensa-la, protegeix-la. Aquesta llum única és la riquesa més gran confiada a la teva vida.

I sobretot, somia! No tinguis por de somiar. Somia! Somia en un món que encara no es veu, però que certament vindrà. L’esperança ens porta a creure en l’existència d’una creació que s’estén fins al seu acompliment definitiu, quan Déu serà tot en tots. Els homes capaços d’imaginar han regalat a la humanitat descobriments científics i tecnològics. Han solcat els oceans, i trepitjat terres que ningú no havia trepitjat mai. Els homes que han conreat esperances són també els que han vençut l’esclavatge i han portat millors condicions de vida a aquesta terra. Pensa en aquests homes.

Sigues responsable d’aquest món i de la vida de cada home. Pensa que qualsevol injustícia contra un pobre és una ferida oberta, i disminueix la teva pròpia dignitat. La vida no s’atura amb la teva existència, i a aquest món vindran altres generacions que succeiran la nostra i moltes més. I cada dia demana a Déu el do del valor. Recorda que Jesús va vèncer la por per nosaltres. Ell va vèncer la por! El nostre enemic més traïdor no pot ser contra la nostra fe. I quan et trobis atemorit davant algunes dificultats de la vida, recorda que no vius només per a tu. En el baptisme, la teva vida va ser submergida en el misteri de la Trinitat i tu pertanys a Jesús. I si un dia t’espantes o penses que el mal és massa gran per a desafiar-lo, pensa simplement que Jesús viu en tu. I és ell qui, a través teu, amb la seva placiditat vol sotmetre tots els enemics de l’home: el pecat, l’odi, el crim, la violència; tots els nostres enemics.

Tingues sempre el valor de la veritat, però recorda això: no ets superior a ningú. Recorda-ho: no ets superior a ningú. Encara que fossis l’últim a creure en la veritat, no t’apartis de la companyia dels homes. Encara que visquessis en el silenci d’un eremita, porta en el teu cor el sofriment de cada criatura. Ets cristià, i en l’oració tot ho restitueixes a Déu. I conrea ideals. Viu per alguna cosa que ultrapassi l’home. I si algun dia un d’aquests ideals et passés una factura considerable, no deixis mai de portar-ho en el teu cor. La fidelitat ho aconsegueix tot. Si t’equivoques, aixeca’t: res no és més humà que cometre errors. I aquests errors no han de convertir-se per a tu en una presó. No et deixis empresonar pels teus errors. El Fill de Déu no va venir per als sans, sinó per als malalts; per tant, també va venir per tu. I si et tornes a equivocar en el futur, no tinguis por, aixeca’t! Saps per què? Perquè Déu és el teu amic.

Si et fereix l’amargura, creu fermament en totes les persones que encara treballen per al bé: en la seva humilitat hi ha la llavor d’un món nou. Relaciona’t amb les persones que han mantingut el seu cor com el d’un nen. Aprèn de la meravella, conrea l’admiració.

Viu, estima, somia, creu. I, amb la gràcia de Déu, no desesperis mai.

Descarrega document